เสวนาออนไลน์ "เรื่อง มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กฏหมายแรงงานไม่ศักดิ์สิทธิ์ในวิกฤตโควิด-19" และ "ไขมติประกันสังคมกรณีว่าง"

พื้นที่ประชาสัมพันธ์