สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กสม. เสนอแนะให้ สธ. หารือความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ไปอยู่ในความดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเสนอต่อ กทม. ให้จัดบริการเชิงรุกครอบคลุมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)
2023-09-29 14:38