เมธาวี สุขประเสริฐ

2018-12-05 18:41
โปรดเกล้าฯ ปลด ว่าที่ร้อยโท เมธาวี ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ระบุประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
Subscribe to เมธาวี สุขประเสริฐ