มจธ. จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ริเริ่มจัดทำ “โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” ที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้จริง และสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสังคม

กลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มคนที่ยังขาดโอกาสทางสังคมในหลายๆ ด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่เห็นความสำคัญในการช่วยกันพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น นอกจากหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีออกสู่สังคมแล้ว ยังต้องช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า การทำงานกับคนพิการถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากการจัดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการที่ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง มจธ.ยังได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ด้านการปรับปรุงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวก โดยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อคนพิการ และงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

 นอกจากนี้ มจธ. ยังตระหนักถึงการลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ล่าสุด ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการขึ้น เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติมากที่สุด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและนักศึกษา มีความสนใจในการวิจัย คิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นให้ประชาคม มจธ.ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ที่สามารถนำไปสู่การประกวดในระดับประเทศและสู่เวทีโลกต่อไป

อาจารย์สุชาติ กล่าวว่า  “โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ เป็นโครงการที่ มจธ.จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ หรือต่อยอดผลงานจากโครงการเดิม หากนักศึกษามีโครงการที่จะคิดค้นพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะทำให้คนพิการมีความสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางสมอง ทางร่างกาย หรือทางการเคลื่อนไหว ก็สามารถนำผลงานหรือโครงการเข้ามาร่วมโครงการได้ แต่มีเงื่อนไขว่าผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน”

สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทผลงานออกแบบเชิงความคิด และ2.ประเภทผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แบ่งเป็นประเภทอิสระและประเภทนักศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้นใน มจธ. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โดยผลงานต้นแบบ (Prototype)ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะถูกนำออกแสดงในงานแสดงผลงานโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 และในงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการรุ่นที่ 3  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบและทดลองแล้วว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริงกับคนพิการ ช่วยทำให้คนพิการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีความคงทน ปลอดภัย เหมาะสมและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ ที่สำคัญสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตได้จริงในเชิงพาณิชย์ในราคาที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ขอรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ 02-470-9673 แฟกซ์ 02-428-3374 หรือ อีเมล์ pimchanok.pra@kmutt.ac.th

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai