อัพเดทล่าสุดเมื่อ 42 นาที 57 วินาที ที่ผ่านมา

สิ่งแวดล้อม

2004-09-01 19:54
กรุงเทพฯ-1 ก.ย.47 นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า กระทรวงฯ ได้อนุมัติผู้ประกอบการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพิ่มอีก 18 ราย จากเดิม 6 ราย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายว่าจะต้องผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2549 เป็นการกรุยทางสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตเอทานอลในภูมิภาค อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับอนุมัติ จะต้องดำเนินการได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กระทรวงฯกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อภาคเอกชนที่ต้องการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลว่าสามารถมีสถานที่รับซื้อและจำหน่ายอย่างแน่นอน
2004-09-01 19:46
กรุงเทพฯ -1 ก.ย.47 เครือข่ายฯสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เข้าชื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการสสส. เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น "ในการยื่นหนังสือข้อเสนอต่อรัฐบาล เราจะรวมคนจาก 656 องค์กร เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ยื่นกับมือ เพื่อให้รับทราบว่า องค์กรภาคประชาชนมีความเห็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่จะไม่ชี้ว่าใครผิดใครถูก แต่จะให้นายกรัฐมนตรีลงมาดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเครือข่าย" นายแก้ว สังข์ชู เครือข่ายประชาคมจังหวัดพัทลุงระบุ
2004-09-01 18:52
ปักกิ่ง-1 ก.ย.47 สื่อมวลชนจีน รายงานว่า จีนมีแผนที่จะพัฒนาพลังงานจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตะวันออกของจีนที่ประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานอยู่เสมอ ทั้งนี้สำนักงานพลังงานปรมาณูของจีน(ซีเออีเอ)ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า จีนจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นและอุปสงค์ด้านพลังงานที่ขยายตัวขึ้นของประเทศ
2004-09-01 18:50
มอสโก-1 ก.ย. 47 สื่อมวลชนรัสเซีย รายงานว่า กรณีรัฐบาลไทยแสดงเจตจำนงที่จะซื้อเครื่องบินรบรุ่นซูกอยของรัสเซียอย่างน้อยจำนวน 6 ลำ โดยอาจจะแลกกับสินค้าที่ไทยจะส่งให้รัสเซีย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ หรือราว 8,200 ล้านบาท รายงานดังกล่าวอ้างคำกล่าวของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ด้านการซื้อขายอาวุธของรัสเซียว่า คณะผู้แทนด้านกลาโหมของไทยเพิ่งเสร็จสิ้นการหารือกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท Irkut ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรบที่มีใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องบินไอพ่นรุ่น ซู-30
2004-09-01 18:49
กรุงเทพฯ-1 ก.ย.47 การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ( กทช.) ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายรองพล เจริญพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในช่วงแรก ได้เลือกพลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการกทช. ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พล.อ.ชูชาติ เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ในปี 2541 และหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการทหาร ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุดในปี 2543 ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกทช. โดยระบุว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านความมั่นคง
2004-09-01 03:49
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา โอกาสเปิดตัวของหนังสือพิมพ์บนเวบ "ประชาไทดอทคอม" ซึ่งเป็นความพยายามเสาะหาพื้นที่สำหรับทุกคนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี มุ่งเน้นความกว้างของมุมมองที่หลากหลายแตกต่าง เพื่อกระตุ้นต่อมความคิดให้ทำงานอย่างลึกซึ้ง ไม่คับแคบที่จะสนใจเรียนรู้ความเห็นที่แตกต่าง มีความลุ่มลึกในการพิเคราะห์พิจารณาเรื่องราวของชุมชน อันเป็นวีถีชีวิตของทุกคน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างพลังปัญญา พลังความคิด และการกระทำต่างๆ อันจะนำไปสู่สภาวะความเป็นสุข ก่อให้เกิดสุขภาวะของชุมชน
2004-09-01 03:47
ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ สัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาได้มีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯได้เสนอแก่ที่ประชุมวุฒิสภาหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ที่ประชุมวุฒิสภามีความเห็นไม่ตรงกับร่างของสภาผู้แทนราษฎรที่ตัดสิทธิของ ลูกหนี้ไม่ให้คัดค้านการขายทรัพย์ หากการขายทรัพย์ของลูกหนี้ต่ำเกินควร โดยวุฒิสภาได้เห็นชอบลูกหนี้มีสิทธิ์ร้องศาล หากการขายทรัพย์ทอดตลาดราคาต่ำเกินไป
2004-09-01 03:41
ใจ อึ้งภากรณ์ การเลือกตั้งผู้ว่า กทมฯ ที่เน้นความเป็นปัจเจก และเพิ่มความไร้สาระของนโยบายในการบริหารเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ชี้ให้เห็นว่าขบวนการภาคประชาชนต้องเร่งรวมตัวกัน ประสานการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ใช่พึงพอใจกับการผูกขาดของนักการเมืองน้ำเน่า ทุกวันนี้ในหมู่นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนบางคน โดยเฉพาะคนที่เบื่อหน่ายกับพรรคไทยรักไทย และผิดหวังกับความสามารถของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะเป็นฝ่ายค้าน มีการพูดกันถึงความจำเป็นที่จะสร้าง "พรรคที่สาม" ขึ้นมา แต่พรรคที่สามที่ถูกเสนอขึ้นมามีสองรูปแบบ
2004-09-01 03:38
ความกล้าหาญ ท่ามกลางความตายของเครือข่ายผู้ใช้ยา-ประเทศไทย (Courage In The Face of Death : The Thai Drug Users" Network)
2004-09-01 03:34
จุมพล อภิสุข ดูเหมือนว่า การเรียกร้องให้ กทม. รื้อฟื้นโครงการสร้างหอศิลป์ของกรุงเทพฯ ในยามเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ จะเป็นจริงได้ในครั้งนี้กระมัง เพราะว่าการเรียกร้องได้รับเสียงตอบรับจาก ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 21 คนต่างเห็นความจำเป็นที่จะให้สร้างหอศิลป์ ทั้งสิ้น แต่จะเป็นไปได้แค่ไหน อย่างไร เวลาที่จะให้คำตอบได้ ก็คงจะเป็นหลังจากที่ชาว กทม.ได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วนั่นแหละ ซึ่งเป็นไปได้ว่า เครือข่ายประชาชนที่เป็นแกนนำในการเรียกร้องหอศิลป์ครั้งนี้ จะต้องติดตามทวงถาม หรือเตือนความจำกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อท่านผู้ว่าฯ จะได้ไม่แกล้งทำลืม

Pages