เลื่อนยศผู้พันปราบเสื้อแดงขึ้นพลตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โยกย้ายพันเอกพิเศษ 299 คน โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยคุมกำลังช่วงสลายการชุมนุมเมษายน ถึง พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะที่คนสนิท "บิ๊กบัง" กลับหน่วยคุมกำลังอีกรอบ

 
ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค. กองบัญชาการกองทัพบก (ทบ.) ได้มีคำสั่งกองทัพบกที่ 240/2553 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลง ณ วันที่ 16 ต.ค.2553 พร้อมแจกจ่ายสำเนาคำสั่งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกพิเศษ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับ "รอง ผบ.พล, รอง ผบ.มทบ., รองเจ้ากรม และ ผู้การกรม" จำนวน 299 คน
 
การโยกย้ายครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่มีผลงานการปราบม็อบคนเสื้อแดง โดยเฉพาะระดับผู้บังคับการกรม ในหน่วยของกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) นอกจากนี้ ยังปรับตำแหน่ง ผู้บังคับการกรม ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงจำนวนมาก อาทิ ผบ.ร.1 รอ., ผบ.ร.2 รอ., ผบ.ร.9, ผบ.ม.1, ผบ.ม.4, ผบ.ปตอ.1, ผบ.ปตอ.2 โดยนายทหารเหล่านี้ถูกขยับขึ้นไปจ่อเป็น "พลตรี" ในการโยกย้ายครั้งต่อไป
 
ส่วนนายทหารคนสนิท พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน อดีตประธาน คมช.และอดีต ผบ.ทบ.ได้ขยับเข้ามาสู่ ผบ.หน่วยคุมกำลังอีกครั้ง เช่น พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง กลับ มาเป็น ผบ.รพศ.3 พ.อ.ชัยนะ นาคเกิด ขึ้นเป็น รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ. พ.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ขยับเป็น ผอ.กองรร.รพศ.ศสพ.
 
สำหรับตำแหน่งที่มีการปรับย้ายที่สำคัญ ประ กอบด้วย พ.อ.นิรันดร สมุทรสาคร รองเสธ.ทภ.1(ตท.18) เป็น รองผบ.มทบ.11 พ.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผบ.ร.2 รอ.(ตท.20)เป็น รองผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.มนตรี ช้างพลายแก้ว ผบ.ร.9(ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.9 พ.อ.ไพโรจน์ ทองมาเอง เสธ.พล.ร.9(ตท.17) เป็น รองผบ.มทบ.13 พ.อ.ชัยกร ประเสริฐสุข รองผบ.จทบ.สระบุรี(ตท.15) เป็น รองผบ.มทบ.13 พ.อ.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ผบ.ร.1 รอ.(ตท.20) เป็น รองผบ.จทบ.กาญจนบุรีพ.อ.กฤต ผิวเงิน ผบ.ร.3(ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.3 พ.อ.นิรุทธ์ เกตุศิริ ผบ.ร.16(ตท.17) เป็น รองผบ.มทบ.22
 
พ.อ.กฤตัชญ์ สรวมศิริ รองผบ.พล.ร.6(ตท.14)เป็น ผบ.มทบ.24 พ.อ.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.ร.23 (ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.6 พ.อ.สัมพันธ์ ปานสีดา รองผบ.บชร.3(ตท.15) เป็น รองผบ.มทบ.31 พ.อ.ศักดา เจียมสกุล รองผบ.จทบ.พิษณุโลก (ตท.14) เป็น รองผบ.มทบ.32 พ.อ.โกศล ประทุมชาติ เสธ.มทบ.33(ตท.18) เป็น รองผบ.มทบ.33พ.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผบ.ร.152(ตท.15) เป็น รองผบ.พล.ร.5 พ.อ.ชินวัฒน์ ม้นเดช ผบ.ร.153(ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.15 พ.อ.ชรินทร์ อมรแก้ว รองผบ.จทบ.สุราษฎฯ(ตท.16) เป็น รองผบ.มทบ.42 พ.อ.ปชัญญ์ ตุลยานนท์ เสธ.พล.ปตอ.(ตท.16) เป็น รองผบ.พล.ปตอ. พ.อ.วณเดช สดเอี่ยม เสธ.ขกท.(ตท.15) เป็น รองผบ.ขกท.
 
พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผอ.กองยุทธการ ทภ.1 (ตท.20) เป็น ผบ.ร.1 รอ. พ.อ.ศตวรรษ รามดิษฐ์ รองผบ.ร.2 รอ. (ตท.21) เป็น ผบ.ร.2 รอ. พ.อ.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผบ.กรม.สน.พล.ร.9 (ตท.19)เป็น ผบ.ร.9 พ.อ.อดิศร โครพ รองผบ.ร.29(ตท20)เป็น ผบ.กรม.สน.พล.ร.9 พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร เสธ.พล.ร.3 (ตท.19)เป็น ผบ.ร.3 พ.อ.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม เสธ.พล.ร.6 (ตท.21)เป็น ผบ.ร.6 พ.อ.สมชาย เพ็งกรูด รองผบ.ร.16(ตท18)เป็น ผบ.ร.16 พ.อ.ธัญญา เกียรติสาร รองผบ.ร.6(ตท.21)เป็น ผบ.ร.23 พ.อ.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.ป.21 (ตท.18) เป็น ผบ.ป.4 พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รองผบ.ป.21(ตท.19) เป็น ผบ.ป.21 พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี รองเสธ.พล.ม.1 (ตท.24) เป็น ผบ.ม.3 พ.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.กยก.ทภ.3(ตท.21) เป็น ผบ.ร.4พ.อ.ธิรา แดหวา รองเสธ.พล.ร.15(ตท21) เป็น ผบ.ร.152 พ.อ.นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ผบ.ศคบ.บชร.4(ตท.16) เป็น ผบ.ร.153
 
พ.อ.ทวี เกิดสมบูรณ์ ประจำมทบ.42(ตท.18) เป็น ผบ.ป.5 พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผอ.กยก.นสศ.(ตท.24) เป็น ผบ.รพศ.3 พ.อ.เชษฐา ตรงดี ผอ.กองศสพ. (ตท.21) เป็น ผบ.รพศ.2 พ.อ.ทัตเทพ รอดจิตต์ ผบ.ม.4 รอ.(ตท.19) เป็น ผบ.ม.1 รอ. พ.อ.ศักดา เนียมคำ รองเสธ.พล.ม.2 รอ. (ตท.20) เป็น ผบ.ม.4 รอ. พ.อ.วิรัตน์ นาคจู ผบ.ปตอ.2 (ตท.21) เป็น ผบ.ปตอ.1 พ.อ.วรวุฒิ วุฒิศิริ รองผบ.ปตอ.1(ตท.23) เป็น ผบ.ปตอ.2 พ.อ.อรรถพร อินทรทัต ผบ.หน่วย ขกท.นสศ.(ตท.21)เป็น ผบ.หน่วยขกท.ทภ. พ.อ.สงคราม ดอนนางพา ผบ.หน่วยขกท.ทภ.(ตท.21) เป็น ผบ.หน่วยขกท.นสศ 
 
รายชื่อโยกย้ายนายทหารดูได้ที่ http://dop.rta.mi.th/command/240_53.pdf
 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์