เลื่อนยศผู้พันปราบเสื้อแดงขึ้นพลตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โยกย้ายพันเอกพิเศษ 299 คน โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยคุมกำลังช่วงสลายการชุมนุมเมษายน ถึง พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะที่คนสนิท "บิ๊กบัง" กลับหน่วยคุมกำลังอีกรอบ

 
ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค. กองบัญชาการกองทัพบก (ทบ.) ได้มีคำสั่งกองทัพบกที่ 240/2553 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลง ณ วันที่ 16 ต.ค.2553 พร้อมแจกจ่ายสำเนาคำสั่งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกพิเศษ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับ "รอง ผบ.พล, รอง ผบ.มทบ., รองเจ้ากรม และ ผู้การกรม" จำนวน 299 คน
 
การโยกย้ายครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่มีผลงานการปราบม็อบคนเสื้อแดง โดยเฉพาะระดับผู้บังคับการกรม ในหน่วยของกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) นอกจากนี้ ยังปรับตำแหน่ง ผู้บังคับการกรม ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงจำนวนมาก อาทิ ผบ.ร.1 รอ., ผบ.ร.2 รอ., ผบ.ร.9, ผบ.ม.1, ผบ.ม.4, ผบ.ปตอ.1, ผบ.ปตอ.2 โดยนายทหารเหล่านี้ถูกขยับขึ้นไปจ่อเป็น "พลตรี" ในการโยกย้ายครั้งต่อไป
 
ส่วนนายทหารคนสนิท พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน อดีตประธาน คมช.และอดีต ผบ.ทบ.ได้ขยับเข้ามาสู่ ผบ.หน่วยคุมกำลังอีกครั้ง เช่น พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง กลับ มาเป็น ผบ.รพศ.3 พ.อ.ชัยนะ นาคเกิด ขึ้นเป็น รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ. พ.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ขยับเป็น ผอ.กองรร.รพศ.ศสพ.
 
สำหรับตำแหน่งที่มีการปรับย้ายที่สำคัญ ประ กอบด้วย พ.อ.นิรันดร สมุทรสาคร รองเสธ.ทภ.1(ตท.18) เป็น รองผบ.มทบ.11 พ.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผบ.ร.2 รอ.(ตท.20)เป็น รองผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.มนตรี ช้างพลายแก้ว ผบ.ร.9(ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.9 พ.อ.ไพโรจน์ ทองมาเอง เสธ.พล.ร.9(ตท.17) เป็น รองผบ.มทบ.13 พ.อ.ชัยกร ประเสริฐสุข รองผบ.จทบ.สระบุรี(ตท.15) เป็น รองผบ.มทบ.13 พ.อ.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ผบ.ร.1 รอ.(ตท.20) เป็น รองผบ.จทบ.กาญจนบุรีพ.อ.กฤต ผิวเงิน ผบ.ร.3(ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.3 พ.อ.นิรุทธ์ เกตุศิริ ผบ.ร.16(ตท.17) เป็น รองผบ.มทบ.22
 
พ.อ.กฤตัชญ์ สรวมศิริ รองผบ.พล.ร.6(ตท.14)เป็น ผบ.มทบ.24 พ.อ.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.ร.23 (ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.6 พ.อ.สัมพันธ์ ปานสีดา รองผบ.บชร.3(ตท.15) เป็น รองผบ.มทบ.31 พ.อ.ศักดา เจียมสกุล รองผบ.จทบ.พิษณุโลก (ตท.14) เป็น รองผบ.มทบ.32 พ.อ.โกศล ประทุมชาติ เสธ.มทบ.33(ตท.18) เป็น รองผบ.มทบ.33พ.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผบ.ร.152(ตท.15) เป็น รองผบ.พล.ร.5 พ.อ.ชินวัฒน์ ม้นเดช ผบ.ร.153(ตท.18) เป็น รองผบ.พล.ร.15 พ.อ.ชรินทร์ อมรแก้ว รองผบ.จทบ.สุราษฎฯ(ตท.16) เป็น รองผบ.มทบ.42 พ.อ.ปชัญญ์ ตุลยานนท์ เสธ.พล.ปตอ.(ตท.16) เป็น รองผบ.พล.ปตอ. พ.อ.วณเดช สดเอี่ยม เสธ.ขกท.(ตท.15) เป็น รองผบ.ขกท.
 
พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผอ.กองยุทธการ ทภ.1 (ตท.20) เป็น ผบ.ร.1 รอ. พ.อ.ศตวรรษ รามดิษฐ์ รองผบ.ร.2 รอ. (ตท.21) เป็น ผบ.ร.2 รอ. พ.อ.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผบ.กรม.สน.พล.ร.9 (ตท.19)เป็น ผบ.ร.9 พ.อ.อดิศร โครพ รองผบ.ร.29(ตท20)เป็น ผบ.กรม.สน.พล.ร.9 พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร เสธ.พล.ร.3 (ตท.19)เป็น ผบ.ร.3 พ.อ.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม เสธ.พล.ร.6 (ตท.21)เป็น ผบ.ร.6 พ.อ.สมชาย เพ็งกรูด รองผบ.ร.16(ตท18)เป็น ผบ.ร.16 พ.อ.ธัญญา เกียรติสาร รองผบ.ร.6(ตท.21)เป็น ผบ.ร.23 พ.อ.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.ป.21 (ตท.18) เป็น ผบ.ป.4 พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รองผบ.ป.21(ตท.19) เป็น ผบ.ป.21 พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี รองเสธ.พล.ม.1 (ตท.24) เป็น ผบ.ม.3 พ.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.กยก.ทภ.3(ตท.21) เป็น ผบ.ร.4พ.อ.ธิรา แดหวา รองเสธ.พล.ร.15(ตท21) เป็น ผบ.ร.152 พ.อ.นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ผบ.ศคบ.บชร.4(ตท.16) เป็น ผบ.ร.153
 
พ.อ.ทวี เกิดสมบูรณ์ ประจำมทบ.42(ตท.18) เป็น ผบ.ป.5 พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผอ.กยก.นสศ.(ตท.24) เป็น ผบ.รพศ.3 พ.อ.เชษฐา ตรงดี ผอ.กองศสพ. (ตท.21) เป็น ผบ.รพศ.2 พ.อ.ทัตเทพ รอดจิตต์ ผบ.ม.4 รอ.(ตท.19) เป็น ผบ.ม.1 รอ. พ.อ.ศักดา เนียมคำ รองเสธ.พล.ม.2 รอ. (ตท.20) เป็น ผบ.ม.4 รอ. พ.อ.วิรัตน์ นาคจู ผบ.ปตอ.2 (ตท.21) เป็น ผบ.ปตอ.1 พ.อ.วรวุฒิ วุฒิศิริ รองผบ.ปตอ.1(ตท.23) เป็น ผบ.ปตอ.2 พ.อ.อรรถพร อินทรทัต ผบ.หน่วย ขกท.นสศ.(ตท.21)เป็น ผบ.หน่วยขกท.ทภ. พ.อ.สงคราม ดอนนางพา ผบ.หน่วยขกท.ทภ.(ตท.21) เป็น ผบ.หน่วยขกท.นสศ 
 
รายชื่อโยกย้ายนายทหารดูได้ที่ http://dop.rta.mi.th/command/240_53.pdf
 
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์  
 

ท่านประยุทธ์...ผู้มาดมั่น กับ

ท่านประยุทธ์...ผู้มาดมั่น

กับภาระกิจแรก จัดการทหารแตงโมในกองทัพ

อายุราชการของท่านยังอีกยาว ปรับครั้งนี้แค่น้ำจิ้ม

ฤดูร้อนปีหน้า จะปรับอีกระลอกใหญ่

วงเวียนแห่งน้ำเน่า

วงเวียนแห่งน้ำเน่า จุดบอดของสังคมไทย กงจักรแห่งการล้มล้างรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้า ไม่เคยส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนไม่เคยลื้มรสอิสระภาพ เก่งกาจในการกวาดล้างบนท้องถนน นี้แหละที่เขาเรียกตัวเองว่า กองทัพไทย.

วงเวียนแห่งน้ำเน่า

วงเวียนแห่งน้ำเน่า จุดบอดของสังคมไทย กงจักรแห่งการล้มล้างรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้า ไม่เคยส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนไม่เคยลื้มรสอิสระภาพ เก่งกาจในการกวาดล้างบนท้องถนน นี้แหละที่เขาเรียกตัวเองว่า กองทัพไทย.

"เลื่อนยศ ผู้พันปราบเสื้อแดง

"เลื่อนยศ ผู้พันปราบเสื้อแดง ขึ้นพลตรี"

ประชาไท ก็จั่วหัวให้ดู "ฉูดฉาด" เท่านั้น

ปกติเขาก็ "เลื่อนยศ" กันประจำปีอยู่แล้ว

ทำให้ดูเหมือนว่าไป "ปูนบำเหน็จ" ให้เขา

นี่แหละหนา "สื่อสารมวลชนไทย"

ชอบทำให้ชาวบ้านเขว.....

แช่ม wrote:"เลื่อนยศ

[quote=แช่ม]"เลื่อนยศ ผู้พันปราบเสื้อแดง ขึ้นพลตรี"

ประชาไท ก็จั่วหัวให้ดู "ฉูดฉาด" เท่านั้น

ปกติเขาก็ "เลื่อนยศ" กันประจำปีอยู่แล้ว

ทำให้ดูเหมือนว่าไป "ปูนบำเหน็จ" ให้เขา

นี่แหละหนา "สื่อสารมวลชนไทย"

ชอบทำให้ชาวบ้านเขว.....[/quote]
ก็เห็นมีแต่แช่มนี่แหละที่พูดว่าดูเหมือนไป "ปูนบำเหน็จ" ผู้พันปราบเสื้อแดง ในที่นี้ นี่แสดงว่าแช่มคิดยังงั้นอยู่แล้วอย่าไปทำแขวะ ประชาไทเลย

ช้าก่่อน สหายเอ๋ย

ช้าก่่อน สหายเอ๋ย ราตรีนี้ยังเยาว์นัก กระต่ายในดวงจันทร์ยังเมียงมองไม่ออกมาให้ได้ยลเลย

*ปูนบำเหน็จความดี...ที่เข่นฆ่

*ปูนบำเหน็จความดี...ที่เข่นฆ่า
อย่างหยาบช้า ทารุน หนุนมารใหญ่
เผด็จการ อำมาตยาธิปไตย
คงอำนาจ เอาไว้ ใช้ฆ่าฟัน

*ไร้ศักดิ์ศรี ที่เข่นฆ่า ประชาชน
รักษาผล รัฐประหาร นั้นคงมั่น
เสริมอำนาจ อภิชน เสริมชนชั้น
และขวางกั้น ประชาธิปไตย

อยากจะตะโกนดังๆ

อยากจะตะโกนดังๆ เผื่อทหารหาญ3จว.ชายแดนภาคใต้ ที่กำลังเอาชีวิตเข้าเสี่ยง มีชีวิตเป็นเดิมพัน จะตายวันไหนมิรู้ได้ เพื่อรักษาด้ามขวานไม่ให้บิ่น แม้รู้ทั้งรู้ว่า ภาระกิจนี้มันหนักหนาสาหัส ไกลหูไกลตาเจ้านาย แต่โดยหน้าที่ เมื่อเทียบกับทหารเลวบางส่วน ที่กล้าฆ่าคนไทยที่ต่างทัศนคติและไร้อาวุธ เพื่อสนองตัณหาเจ้านายบางคน มันแปลกสิ้นดีไหมครับ คนที่เสี่ยงตายมากกว่า แต่กลับได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลน้อยกว่าคนที่ฆ่าคนไทยที่บริสุทธิ์ ได้ยินเห็นอ่านพบเช่นนี้แล้ว พวกท่านที่อยู่3จว.ดังกล่าว ท้อไหมครับ เหนื่อยไหมครับ เบื่อหน่ายเซ็งไหมครับ มันเป็นความโชคดีหรือเคราะห์ร้ายของประเทศนี้ ที่พวกคุณได้นายดีๆเช่นนี้ สำหรับส่วนตัวผมมีคำตอบอยู่ในใจแล้วล่ะ เราคงได้เห็นด้ามขวานบิ่นในไม่ช้านี้แน่ ถึงวันนั้นจะไปโทษใครไม่ได้เลย นอกจากชี้มาที่ตนเอง เอวัง

แช่ม wrote:"เลื่อนยศ

[quote=แช่ม]"เลื่อนยศ ผู้พันปราบเสื้อแดง ขึ้นพลตรี"

ประชาไท ก็จั่วหัวให้ดู "ฉูดฉาด" เท่านั้น

ปกติเขาก็ "เลื่อนยศ" กันประจำปีอยู่แล้ว

ทำให้ดูเหมือนว่าไป "ปูนบำเหน็จ" ให้เขา

นี่แหละหนา "สื่อสารมวลชนไทย"

ชอบทำให้ชาวบ้านเขว.....[/quote]

เจ๊ แช่มภริยา พลตรีตะหานม้า อ่านข่าวแล้ว(แอบดีใจ) จนต่อมแต๋วแตกทำปากดีแขวะสื่อ..ฮา
สื่อเน่าเอ๊ยดีๆอย่างผู้จัดกากทำไมเจ๊ไม่เข้าอ่านเอาเงินไปบริจาค..ฮา

แปลกตรงไหนครับ

แปลกตรงไหนครับ ทำความชอบแล้วได้รับการปูนบำเหน็จ

แต่ว่า ที่อุตส่าห์เสียงเป็นเสี่ยง(ชีวิตคนอื่น)ตาย ไล่หน้าเหลี่ยม, ไล่รัฐบาลหุ่นเชิดหน้าเหลี่ยมออกไปได้สองสามชุด กลับได้รับการปูนบำเหน็จด้วย M 16 สองร้อยนัดแถม M 79 โชคดี(หรือโชคร้าย?)ที่ดันไม่ระเบิดตรงเป้า ......[size=16]อันนี้สิแปลกของจริง[/size]

ใคร่ขอความกระจ่างจากกูรูใหญ่อย่างคุณแช่ม, คุณบางกอก, คุณI Pad, คุณgop, คุณหนูอ้อย ฯลฯ ด้วยครับ แฮ่ๆ

..................ไอ้งั่ง...ไ

..................ไอ้งั่ง...ไม่มีสตังค์ก็ไปกู้มาสิ.คราวหน้าถ้าจะปล้นให้หยิบหนังสือก่อนเลยจะได้ไม่ถูกเหน็บ..............

......”.......มีการปล้นสะดมร้านสะดวกซื้อเอาของไปมากมายหลายอย่าง แต่ไม่เอาหนังสือไปด้วยเพราะอ่านหนังสือไม่ได้ เนื่องจากผู้ชุมนุมจะเชื่อแกนนำอย่างเดียว ................”

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆศก ศอฉ. พูดก่อนหน้าล้อมกระชับขอพื้นที่ราชประสงค์คืนจากผู้ก่อการร้ายชาวไพร่ ?????

....................................................๑...................................................

.............เพราะความจนปล้นปัญญาหรือว่าโง่............เคยมีโอกาสใดเปิดให้นี่
อยากทำอะไรได้เลยไม่เคยมี.................................อยากได้ดีที่เท่ไม่เฮโล
แต่ไฮโลว์โง่เง่าเอาไปหมด.................................โอกาสอดมากกว่าอิ่มทั้งหงิมโง่
อยู่ใต้ถุนสังคมจมเกมส์โชว์..................................โอกาสโอ่โผล่ไกลแทบไม่มี
.............ไอ้ไฮโลว์โง่เง่ามันเขลาขลาด..................แทงพลาดคาดผิดติดแต่หนี้
ไม่ยอมเลิกลดละผละเสียที..................................ขออีกทีอีกทีจนหนี้บาน
นั่น 19 ก.ย. 49 อ้าวอีกแล้ว...............................ผีถ้วยแก้วตะกละรัฐประหาร
ชนชั้นกลางวางมือร่วมยื้อจาน...............................ร่วมทหารปล้นรัฐตัดสิทธิ์คน
มาปีนี้สี่ปีแล้วแนวรบเริ่ม......................................มันกลับเพิ่มแนวรบประสบผล
แผนว่าผ่านแต่ผันผกนรกรณ.................................นำผองชนชิงชังกันทั้งไทย
..............ลับลวงพรางร่างรัฐธรรมนูญ....................ปี 50 ซุก ม.77 หมกเม็ดไว้
รัฐต้องมีอาวุธยุทธปัจจัย.....................................นั่นงัยในนัยยะงบประมาณ
งบประมาณกลาโหมหื่นโถมถา...........................เผยโฉมหน้าพ่อค้าอาวุธชุดสังหาร
ตลาดใหญ่ในภูมิภาคอยากประจาน......................ทวยทหารสรรเสริญเพลิดเพลินไป
เหมาะตั้งร้านสะดวกซื้ออื้ออาวุธ..............................เอาไว้กุดหัวกันทันสมัย
ไอ้พวกไม่อ่านหนังสือคือพวกไพร่.......................ประชาธิปไตยใครหลอกมา........
..............ขอเรียนท่านไก่อูผู้น่าถืบ......................ที่ไม่รีบหยิบหนังสือก็คือว่า
อันตัวข้าผู้น้อยไม่ค่อยมีเวลา......................ถ้าชักช้าห่ากระสุนพรุนนะซี.!!!!!....

...............................๒..เหตุและผลที่แท้จริง................
................

.............จากวันนั้นถึงวันนี้ที่งบทหาร...................แสนกว่าล้านผ่านสภาฝ่าวิถี
หลังซ้อมรบกับราษฎรสอนวิธี..........................ตายเป็นผีแบบไพร่ ๆ ไทยต้องตาย

.................๓.บันทึกไว้ใครมีใจให้ไพร่บ้าง.๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓..และเหี้ยสั่งฆ่า...
.............

.............สว.เลิศรัตน์ รัตนวานิช.ท่านคิดค้น........สว.นฤมล ศิริวัฒน์ชวนนัดหมาย
สมาชิกวุฒิสภาพาคลี่คลาย.............................รุ่งเช้าตะวันฉายทำลายยับ
บันทึกไว้ใครควรชวนสรรเสริญ........................ใครเหี้ยเกินสั่งยิงผีสิงจับ
ท่าน สว.ขอยกย่องต้องคำนับ.........................จารึกกับแผ่นทองของตำนาน
.............อันผองไพร่ได้เห็นเป็นตายสอน........บนกองฟอนควันยังกรุ่นเห็นคุณทหาร
เก้าสิบเอ็ดศพกับงบประมาณ...................หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านสำราญใจ....!!!!...
ราษฎรอ่อนแอแกรีบกู้.....................................คอยดูว่าประชาธิปัตย์จัดให้
ผองพรรคร่วมรัฐบาลเห็นการณ์ไกล................ประชาธิปไตยไทยใครใหญ่วะ..!!!!!!...

doctor J wrote:แปลกตรงไหนครับ

[quote=doctor J]แปลกตรงไหนครับ ทำความชอบแล้วได้รับการปูนบำเหน็จ

แต่ว่า ที่อุตส่าห์เสียงเป็นเสี่ยง(ชีวิตคนอื่น)ตาย ไล่หน้าเหลี่ยม, ไล่รัฐบาลหุ่นเชิดหน้าเหลี่ยมออกไปได้สองสามชุด กลับได้รับการปูนบำเหน็จด้วย M 16 สองร้อยนัดแถม M 79 โชคดี(หรือโชคร้าย?)ที่ดันไม่ระเบิดตรงเป้า ......[size=16]อันนี้สิแปลกของจริง[/size]

ใคร่ขอความกระจ่างจากกูรูใหญ่อย่างคุณแช่ม, คุณบางกอก, คุณI Pad, คุณgop, คุณหนูอ้อย ฯลฯ ด้วยครับ แฮ่ๆ[/quote]

[color=blue][size=14]อาจารย์จุฬาคิดได้แค่นี้เองหรือ น้องหญิง เจ :p~[/color][/size]

ธุลีดาวหาง

[quote=ธุลีดาวหาง]..................ไอ้งั่ง...ไม่มีสตังค์ก็ไปกู้มาสิ.คราวหน้าถ้าจะปล้นให้หยิบหนังสือก่อนเลยจะได้ไม่ถูกเหน็บ..............

......”.......มีการปล้นสะดมร้านสะดวกซื้อเอาของไปมากมายหลายอย่าง แต่ไม่เอาหนังสือไปด้วยเพราะอ่านหนังสือไม่ได้ เนื่องจากผู้ชุมนุมจะเชื่อแกนนำอย่างเดียว ................”

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆศก ศอฉ. พูดก่อนหน้าล้อมกระชับขอพื้นที่ราชประสงค์คืนจากผู้ก่อการร้ายชาวไพร่ ?????

....................................................๑...................................................

.............เพราะความจนปล้นปัญญาหรือว่าโง่............เคยมีโอกาสใดเปิดให้นี่
อยากทำอะไรได้เลยไม่เคยมี.................................อยากได้ดีที่เท่ไม่เฮโล
แต่ไฮโลว์โง่เง่าเอาไปหมด.................................โอกาสอดมากกว่าอิ่มทั้งหงิมโง่
อยู่ใต้ถุนสังคมจมเกมส์โชว์..................................โอกาสโอ่โผล่ไกลแทบไม่มี
.............ไอ้ไฮโลว์โง่เง่ามันเขลาขลาด..................แทงพลาดคาดผิดติดแต่หนี้
ไม่ยอมเลิกลดละผละเสียที..................................ขออีกทีอีกทีจนหนี้บาน
นั่น 19 ก.ย. 49 อ้าวอีกแล้ว...............................ผีถ้วยแก้วตะกละรัฐประหาร
ชนชั้นกลางวางมือร่วมยื้อจาน...............................ร่วมทหารปล้นรัฐตัดสิทธิ์คน
มาปีนี้สี่ปีแล้วแนวรบเริ่ม......................................มันกลับเพิ่มแนวรบประสบผล
แผนว่าผ่านแต่ผันผกนรกรณ.................................นำผองชนชิงชังกันทั้งไทย
..............ลับลวงพรางร่างรัฐธรรมนูญ....................ปี 50 ซุก ม.77 หมกเม็ดไว้
รัฐต้องมีอาวุธยุทธปัจจัย.....................................นั่นงัยในนัยยะงบประมาณ
งบประมาณกลาโหมหื่นโถมถา...........................เผยโฉมหน้าพ่อค้าอาวุธชุดสังหาร
ตลาดใหญ่ในภูมิภาคอยากประจาน......................ทวยทหารสรรเสริญเพลิดเพลินไป
เหมาะตั้งร้านสะดวกซื้ออื้ออาวุธ..............................เอาไว้กุดหัวกันทันสมัย
ไอ้พวกไม่อ่านหนังสือคือพวกไพร่.......................ประชาธิปไตยใครหลอกมา........
..............ขอเรียนท่านไก่อูผู้น่าถืบ......................ที่ไม่รีบหยิบหนังสือก็คือว่า
อันตัวข้าผู้น้อยไม่ค่อยมีเวลา......................ถ้าชักช้าห่ากระสุนพรุนนะซี.!!!!!....

...............................๒..เหตุและผลที่แท้จริง................
................

.............จากวันนั้นถึงวันนี้ที่งบทหาร...................แสนกว่าล้านผ่านสภาฝ่าวิถี
หลังซ้อมรบกับราษฎรสอนวิธี..........................ตายเป็นผีแบบไพร่ ๆ ไทยต้องตาย

.................๓.บันทึกไว้ใครมีใจให้ไพร่บ้าง.๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓..และเหี้ยสั่งฆ่า...
.............

.............สว.เลิศรัตน์ รัตนวานิช.ท่านคิดค้น........สว.นฤมล ศิริวัฒน์ชวนนัดหมาย
สมาชิกวุฒิสภาพาคลี่คลาย.............................รุ่งเช้าตะวันฉายทำลายยับ
บันทึกไว้ใครควรชวนสรรเสริญ........................ใครเหี้ยเกินสั่งยิงผีสิงจับ
ท่าน สว.ขอยกย่องต้องคำนับ.........................จารึกกับแผ่นทองของตำนาน
.............อันผองไพร่ได้เห็นเป็นตายสอน........บนกองฟอนควันยังกรุ่นเห็นคุณทหาร
เก้าสิบเอ็ดศพกับงบประมาณ...................หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านสำราญใจ....!!!!...
ราษฎรอ่อนแอแกรีบกู้.....................................คอยดูว่าประชาธิปัตย์จัดให้
ผองพรรคร่วมรัฐบาลเห็นการณ์ไกล................ประชาธิปไตยไทยใครใหญ่วะ..!!!!!!...[/quote]

[color=blue][size=14]คราวก่อนผมถามเรื่อง คำว่า สาสน์ ที่ใช้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าใช้ไม่ผิด ไม่เห็นกล้าตอบวะ คุณ ธุลีกระหัง

แต่เห็นชอบตั้งคำถามคนอื่นจังเลย ตกลงถามอีกที สาสน์ น่ะ ใช้ถูกแน่หรือ? (วันนี้คุณครู I Pad ขอจับผิด ดญ. ธุลีกระหัง ซักที)

อ้อ! เพื่อความเป็นธรรมขอโต้แย้งที่คุณธุลีถามมามั่งก้ะด้ะ!

ที่คุณยกเป็นกลอนมาราวกับว่า [u]ควร[/u] เห็นใจที่คนรากหญ้าเขาจน เพราะพวกเขาโดนทหารปล้นประชาธิปไตยของเขาไป ผมว่าเป็นการแสดงภูมิที่ออกแนวถูๆไถๆ เพราะถ้าพูดถึงในส่วนของการขูดรีดเกษตรกรไทย จากอดีตหลัง 2475 ตลอดมา คนที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่อำมาตย์ (ในความเชื่ออันแสนพิศดารของพวกคุณ) แต่เป็นนายทุน คนประเภทเดียวกับทักษิณพ่อของพวกคุณนั่นเอง

ดังนั้น ถ้าจะมาชี้นิ้วด่า ควรด่าพ่อแม้วของคุณด้วยก็ดี เพราะมันก็หนึงในนายทุนสามานย์คนหนึ่งเช่นกัน!

ส่วนทหารนั้น ผมว่าหลัง พค. 35 ทหาร มีพัฒนาการที่ดีกว่า นายทุน นักการเมือง และ อีกหลายๆ องค์ประกอบในสังคมไทยที่เป็นตัวหน่วงรั้งความเจริญ

การที่คุณพรรณาพร่ำเพ้อมาราวกับว่า ทหาร คือ เครื่องมือของอำนาจที่มองไม่เห็นที่พวกคุณโดนล้างสมองให้เชื่อว่ามีจริง โดยชอบกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือที่ถ่วงรั้งประเทศไทย แต่ผมว่าคุณก็เหมือนแนวร่วมระบอบทักษิณทั้งหลายที่ถูกล้างสมองให้เชื่อลัทธิล้างสมองของระบอบทักษิณที่อยากโจมตีสถาบันหลักของชาติ

รวมถึงการที่พวกขี้ข้าระบอบทักษิณที่พยายามสร้างภาพทาสีให้พวก นปช. ดูดี เกินเหตุ ด้วยการแอบอ้างหน้าด้านๆ ว่า 91 ศพ ในเหตุการณ์เมื่อ 5 - 6 เดือน ที่ผ่านมา เป็นความผิดของทางการ ทั้งๆ ที่ 91 ศพ เป็นทหาร 10 พลเรือน ที่โดนฆ่า ที่เหตุการณ์แยกศาลาแดงอีก 1 ศพ อีก 2 ศพ เป็นผู้สื่อข่าว ที่แม้แต่สำนักข่าวต่างชาติก็ทราบว่าโดนฆ่าจากฝีมือเสื้อดำ แล้วขอหัก 21 ศพ ในวันที่ 10 เมย. ที่แยกคอกวัว เพราะมีภาพที่ชัดเจนว่าอย่างน้อย 1 ใน 21 ศพ ถูกยิงโดยกระสุนปริศนาที่มาจากหลังแนวพวกเดียวกันเอง สรุป คนที่มีปัญญามาโพสต์ในประชาไท ที่ชอบอ้างว่าเป็นเว็บพวกผู้ดีมีการศึกษา แต่ดันเชื่อว่า 91 ศพ คนผิดคือทางการแล้ว นับว่าน่าอดสูสิ้นดี

อดสูพอๆ กับที่เห็นว่า คนเสื้อแดง ปล้นของในร้านค้าแต่ไม่ปล้นหนังสือนั่นแหละ (แล้วถามจริงๆ ถ้าอ้างว่าเขาจนแล้วเขามีสิทธิ์อะไร? ที่มาเรียกร้องความต้องการตัวเองแล้วสามารถปล้นทรัพย์สินคนอื่น แล้วนั่นหรือคือการเรียกร้องที่คุณธุลียอมรับได้ OMG!) :)~[/color][/size]

ปล. งบกลาโหมประเทศไทยมันเกินแสนล้านมาหลายปีแล้วหนูธุลีกระหัง ไม่ใช่เพิ่งมาถึงแสนล้านเอายุคนี้ เชยจังว่ะ!

ขอแถมอีก 1 ปล. ถ้าด่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ว่าเหตุการณ์ มึค. - พค. 53 ควรรับผิดชอบกับชีวิตคนไทยผู้บริสุทธุ์ 91 คน (ที่จริงๆ เหลือไม่ถึงครึ่ง) ลองมองกลับไปดูผลงานของไอ้แม้วที่เหตุการณ์ตากใบวันเดียวที่มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 72 คน ดูซิ (รู้รายละเอียดไหม ถ้าไม่รู้เด๋วจะหาคลิปมาให้ดู) อันนี้ของจริงเลย ฝีมือรัฐบาลเหี้ยๆ รัฐบาลหนึ่งในอดีต แบบไร้ข้อกังขา นี่ยังไม่ต้องนับกรณีกรือเซะอีกนะ (ถ้าจะเถียง 2 กรณี นี้ลองไปอ่าน สกู๊ป ของ Foreign Policy ที่เขายกพ่อพวกคุณให้ติด 1 ใน 5 ดู นะ แล้วจะหนาวดึ๋ง!) :)~

น้ำท่วมบ้านI Padหรือครับเลย

น้ำท่วมบ้านI Padหรือครับเลย ทานยาลืมเขย่าขวด(เป็นห่วง)..บทความประเด็นหัวข้อเรื่องเลื่อนยศทหารแท้ๆไหง I Pad ไม่น่าจะลืมอ่านบทความก่อนจะได้ออกความเห็นตรงกับกระทู้...จู่ๆ ดำน้ำมาโผล่เรื่องตากใบหน้าตาเฉย รึว่า I Pad เป็นญาติฝ่ายไหนของผู้เสียชีวิตที่ตากใบ

ขนาดI Pad ก็ยังโง่งมโข่งเรื่องตากใบอยู่อีกหรือ ? น่าจะไปหาข่าวเก่าๆมาอ่านให้เข้าใจ ซะก่อนนะ ออกความเห็นควรอยู่ในกรอบบทความบ้าง ไม่งั้นคงงงพากันออกทะเล วงแตก

...มาตรฐานความเข้าใจการเมืองของPadนี่ต่ำจริงๆ
ที่จริงถ้า I Pad ติดใจเรื่องคดีตากใบก็น่าจะหาโอกาสส่งทนายPadหรือจะไปด้วยตัวเองไปสอบถาม ท่าน พล.อ.ประยุทธ หรือ พล.อ. ประวิตร ดูซิ เป็นพวกรักๆชอบๆพอกับสนธิลิ้มและสาวก Pad มิใช่หรือ..

และนึกว่าว่าสมสาก(สมศักดิ์)..หัวหน้าแพะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ของพวก Pad ซะอีก เอ.มาร์คเป็น หัวหน้าพรรค การเมืองใหม่เป็นหัวหน้าพวก Pad ตั้งแต่เมื่อไหร่?? I Pad จึงเป็นเดือดเป็นร้อนแทนหนูมาร์คจัง..ฮาๆ ชื่อเป็นPad แต่ใจอยู่กับหนุ่มรูปหล่อมาร์ค พรรคคู่แข่งตัวสำคัญ ของ กมม. ซะด้วย แบบนี้มิใช่ไส้ศึกข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายล่ะหรือ.... I Pad น่าจะเป็นเนรวิน Pad กระมัง..ก็ดี มีไอ้ห้อย ก็ควรมีไอ้โหน แบบ I Pad แหละเหมาะเชียว จับคู่เป็นผีเน่ากับโลงผุๆ และหนูมาร์คก็เป็นสัปเหร่อ..ฌาปนกิจให้ทั้งสองพรรค..ภูมิใจห้อย กะ พรรคหัวหมู...ฮาฮา...อิอิอิอิอิ ก๊าก