คสช.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบอุดหนุน อปท. ปี 58

10 ก.ค.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่ง คสช. ที่ 88/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 88/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่งดังนี้

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1.1 เสนาธิการทหาร เป็นประธานกรรมการ
1.2 รองเสนาธิการทหาร(2) รองประธานกรรมการ(1)
1.3 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รองประธานกรรมการ(2)
1.4 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการ
1.5 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ กรรมการ
1.6 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง กรรมการ
1.7 หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
1.8 ปลัดบัญชีทหาร  กรรมการและเลขานุการ

2.ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
2.1 พิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2.2 กำกับดูแลการดำเนินการ การจัดทำและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้เป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.3 รายงานผลการดำเนินการและเสนอแนะความเห็นให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2.4 เชิญข้าราชการ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารให้ตามความเหมาะสม
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฎิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์