การสัมมนา “ความร่วมมือระหว่างขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”

Activity Date: 
Sat, 2017-04-29 12:45

การสัมมนาเนื่องในวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2560) เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ตึกเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จัดโดย มูลนิธินิคม จันทรวิทุร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

 

12:45 – 13:00 น. ลงทะเบียน 

13:00 – 13:05 น. กล่าวต้อนรับ โดย ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:05 – 13:15 น. กล่าวเปิดการสัมมนาโดย นายบุญเทียน ค้ำชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์

13:15 – 13:30 น. สถานการณ์และงานวิจัยเกี่ยวกับขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และ ขบวนการชุมชนที่น่าสนใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะ  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  นางสาวอารีย์ ผสานสินธุวงศ์ (ขบวนการแรงงาน)  นางสาวกุลธิดา สิงห์สี (ขบวนการสหกรณ์) นายสมเกียรติ วรประวัติ (ขบวนการชุมชน)

13:30 – 15:15 น. การอภิปรายเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย เลขานุการ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ นายประกอบ ปริมณ เลขาธิการ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อยู่ระหว่างการทาบทาม) ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร (ดำเนินการอภิปราย)                   

15:15 – 15:45 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

15:45 – 16:00 น.  กล่าวปิดการสัมมนา โดยผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสังคม คณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ:          รับประทานอาหารว่าง เวลา 14:30 – 14:45 น.

พิธีกร:               อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสง และ อ. วิภา ดาวมณี กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

 

1. หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางการพัฒนาประเทศไทยทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนานั้น นอกจากการทำหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วนั้น ได้เกิดการรวมตัวและเคลื่อนไหวอย่างสำคัญของขบวนการของประชาชนหลายขบวนการ เช่น สมัยแรกๆหลังการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาเดือนตุลาคม 2516 ได้เกิดการรวมตัวและเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน และขบวนการชาวไร่ชาวนา และนำไปสู่การร่วมมือกับขบวนการนักศึกษาด้วยเป็นสามประสาน ต่อมาขบวนการพัฒนาเอกชนเกิดขึ้น พร้อมๆกับการอ่อนตัวของขบวนการนักศึกษา

ในปัจจุบันขบวนการของประชาชนมีหลายขบวนการ และหากพิจารณาในมิติของความเป็นขบวนการที่มีพื้นฐานเดียวกัน คือ ความเป็นขบวนการประชาธิปไตยแล้ว ขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน นับเป็นขบวนการที่สำคัญที่มีลักษณะดังกล่าว จึงสมควรติดตามถึงการดำเนินงานและแสวงหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตร่วมกับขบวนการอื่นๆของประชาชน

ในวาระการเฉลิมฉลองวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติประจำปีนี้ จึงสมควรมีการตรวจสอบกิจกรรมและแสวงหาโอกาสที่ขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน จักได้ร่วมมือกันในอนาคต

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 ยกระดับความรู้ ความรับรู้ และทัศนคติ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน

2.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงบทบาท การดำเนินงาน ผลงาน รวมทั้งบทบาทอันควรของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน ในการพัฒนาประเทศ

2.3 แสวงหาแนวทางความเป็นไปได้ในความร่วมมือของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และ ขบวนการชุมชน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศ