เสวนาและเวทีสาธารณะ “การเมืองเรื่องเจเนอเรชั่น นโยบายในฝัน และอนาคตเศรษฐกิจการเมืองไทย”

Event Date: 
Saturday, 15 June, 2019 - 10:00

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ “วิชาการเพื่อราษฎร์ ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย” ระหว่าง 13-15 มิถุนายน 2562
...........................
กิจกรรมวันสุดท้าย
[[15 มิ.ย. 2562]]
ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

#งานเสวนาและเวทีสาธารณะ “การเมืองเรื่องเจเนอเรชั่น นโยบายในฝัน และอนาคตเศรษฐกิจการเมืองไทย”
.
10.00-11.00 น. --> นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็น “ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก” โดย ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และทีมวิจัย สะท้อนความคิดโดยตัวแทนนักศึกษาและผู้นำเยาวชนกลุ่ม We Watch, การศึกษาเพื่อความเป็นไท และสภานักศึกษา
.
11.00-12.30 น. --> อภิปราย “คนหนุ่มสาวกับการสร้างการเมืองแบบใหม่ในสังคมไทย”
-พริษฐ์ วัชรสินธุ (พรรคประชาธิปัตย์)
-ศิริกัญญา ตันสกุล (พรรคอนาคตใหม่)
-ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล (พรรคเพื่อไทย)
-กรวีร์ ปริศนานันทกุล (พรรคภูมิใจไทย)
.
13.00-14.30 น. --> เวทีดีเบตนโยบายสาธารณะ หัวข้อ “การออกแบบภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองไทยในมุมมองของคนรุ่นใหม่” โดยทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และ อ.ชาลินี สนพลาย
.
14.30-16.30 น. --> เวทีเสวนาเรื่อง “มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย: กับดักหรือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์”
-ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา (เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
-ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
-รศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย (เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
-ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหน้างานได้เลย​ ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์