ธวัช มณีผ่อง.ความยากจน

สำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่รัฐเคยขีดวงว่าเป็นพื้นที่สีแดงภายใต้บริบทการเมืองยุคคอมมิวนิสต์ในอำนาจเจริญ ‘การร้างหมู่บ้าน” สองครั้งคือการบังคับโยกย้ายถิ่นฐานของคนที่รัฐติดป้ายฉลากว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ในอำนาจเจริญภายใต้ยุคการปราบปรามนั้น ได้กลายเป็นเงื่อนปมสำคัญของการแยกคนออกจากที่ดินตัวเอง มิหนำซ้ำยังต้องเผชิญกับ พ.ร.บ.ป่าสงวนเมื่อกลับมายังพื้นที่เดิมของตน จนต้องเข้าร่วมขบวนสมัชชาคนจนเพื่อเข้าถึงที่ดิน สปก. ความยาวนานของการเข้าถึงที่ดินส่งผลต่อการไร้ที่ดินและความยากจนสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในระยะต่อมา
2023-03-16 21:00