เพศ

กระแสเรียกร้องประชาธิปไตยถูกปลุกขึ้นมาพร้อมกับประเด็นอื่นๆ เพศ (gender) และความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นหนึ่งในเรื่องร้อนที่รบกวนความเคยชินจนสร้างความไม่พอใจ นักกิจกรรมเฟมินิสต์ในไทยต้องเผชิญการคุมคามทางดิจิทัล ทั้งการล้อเลียน ก่อกวน คุกคาม หรือขู่ว่าจะข่มขืน ขณะที่กฎหมายไทยยังขาดความเข้าใจการ online abuse จึงไม่มีช่องทางให้นักกิจกรรมเฟมินิสต์ปกป้องตนเอง
2023-04-27 19:43

Pages