สัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาประวัติศาสตร์ 2/2561 มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาประวัติศาสตร์ 2/2561 ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

4 กุมภาพันธ์ 2562

13.00-16.00 น.

แม่บ้านการเมือง: ภรรยาคณะราษฎรกับการปฏิวัติ 2475 ผ่านอุดมการณ์ครอบครัว

ชานันท์ ยอดหงส์ นักวิชาการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

4 มีนาคม 2562

13.00-16.00 น.

พรมแดนและผู้อพยพชาวพม่าในภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงคริสตศักราช 1880-1990

อ.ดร.ธัญญรัตน์ อภิวงศ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.วาสิฎฐี ชัยขันธ์

1 เมษายน 2562

13.00-16.00 น.

คนเดินทาง คนสร้างฝัน คนเสี่ยงพนัน คนก่อการวุ่นวาย: โลกสามานย์กับชีวิตผิดสามัญในกัมพูชาคริสต์ศตวรรษที่ 19

อ.ดร. ธิบดี บัวคำศรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

22 เมษายน 2562

13.00-16.00 น.

อำนาจละมุนของอินเดียที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ.ดร. ปิยณัฐ สร้อยคำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.วาสิฎฐี ชัยขันธ์

6 พฤษภาคม 2562

13.00-16.00 น.

รัฐบาลนายกพระราชทานสัญญา ธรรมศักดิ์กับขบวนการนักศึกษา: จากความร่วมมือสู่ความเพิกเฉย พ.ศ. 2516-2518

อ. ธนพงศ์ จิตต์สง่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์