กลุ่ม 'คนรักเขาใหญ่' ใน Facebook ออกแถลงการณ์ฉบับ 3

 

 
กลุ่ม 'คนรักเขาใหญ่' บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งก่อตั้งโดยนายสมิทธิ  ธนานิธิโชติ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 หลังจากนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยกเลิกการขยายถนนธนะรัชต์ในช่วงกิโลเมตรที่ 10-16 ขณะที่ถนนช่วงกิโลเมตรที่ 2-10 นั้น แม้นายกฯ จะสั่งชะลอโครงการขยายถนนช่วงนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนและความคืบหน้ากับการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์

ทางกลุ่ม 'คนรักเขาใหญ่' จึงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอาทิเช่น ให้ยกเลิกการขยายถนนในช่วงกิโลเมตรที่ 2-10 แต่หันมาสร้างทางจักรยาน ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ , จัดให้มีการสำรวจและจัดทำแผนควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่้อเป็นแนวกันชน พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่โดยรอบทั้งสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และ อื่นๆ โดยต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์อย่างเต็มรูปแบบและเปิดเผยต่อสาธารณะชน, ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการผืนป่ามรดกโลกให้เป็นระบบ เป็นต้น

โดยแถลงการณ์ฉบับเต็มมีดังนี้....

 


แถลงการณ์กลุ่มคนรักเขาใหญ่บน facebook ฉบับที่ 3

เรียน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

นับเป็นเวลากว่าสองสัปดาห์ จากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งชะลอโครงการขยายถนนธนะรัชต์ บริเวณกิโลเมตรที่ 2-10 และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน คณะรัฐมนตรีได้มีมติยืนตาม รวมทั้งให้ยกเลิกการขยายถนนในช่วงกิโลเมตรที่ 10-16 โดยสิ้นเชิง และให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในการตัดไม้และหาผู้รับผิดชอบ อีกทั้งยังให้กรรมการจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จัดทำแผนงานเพื่อสำรวจและกำหนดพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพิ่ม

จนถึงวันนี้ ยังไม่มีความชัดเจนและความคืบหน้ากับการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ ส่วนการขยายช่วงแรกที่ยังค้างคาอยู่จากกิโลเมตรที่ 2- 10 บนถนนธนะรัชต์นั้น แม้เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์จะรณรงค์ปลูกต้นไม้หลายพันต้นไปหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาล (จนมีผู้สนับสนุนที่พยายามขนกล้าไม้มาร่วมประสบอุบัติเหตุ)ซํ้ำาร้ายยังต้องดูแลกันเอง โดยเฉพาะการจ่ายค่ารดน้ำต้นไม้ (ครั้งละ 600บาท) ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็มิได้ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนใดๆ

ขณะที่การพูดคุยและเจรจากันของกรมทางหลวงและกรมป่าไม้ยังไม่ได้ข้อยุติ ในการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ โดยจะต้องกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ปัญหาที่ค้างคาจึงยืดเยื้อออกไปโดยไม่มีความจำเป็นทั้งสร้างความแตกแยกในพื้นที่และอาจนำมาสู่ความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สิน จากการชะลอการขยายถนนทำให้ไม่มีการปรับระดับ และจากปัญหาที่เป็นอยู่แต่เดิม นั่้นคือไม่มีป้ายเตือนไฟฟ้าและข้อความใดๆ โดยเฉพาะช่วงทางโค้งและทางแยก

กลุ่มคนรักเขาใหญ่บน facebook ซึ่งได้ติดตามข้อมูลและคัดค้านการขยายถนนธนะรัชต์มาโดยตลอด จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง

1) ให้คณะรัฐมนตรีฯ มีมติยกเลิกการขยายถนนช่วง ก.ม. ที่ 2-10 โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงคมนาคมดำเนินการฟื้นฟูและปลูกต้นไม้เพื่อการปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งมีช่องทางจักรยานทั้งสองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดมลภาวะ และเป็นการออกกำลังกายของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ อาจจัดให้มีทางเท้าเพื่อให้เดิน วิ่ง พักผ่อนใต้ร่มไม้ที่จะมีการปลูกคืน ซึ่งยังเป็นการคำนึงถึงคนเดินเท้าแทนที่จะคิดถึงแต่ถนนเพื่อรถยนต์เพียงอย่างเดียว

2) จัดให้มีการสำรวจและจัดทำแผนควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่้อเป็นแนวกันชน พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่โดยรอบทั้งสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และ อื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงใดๆในพื้นที่ที่กำหนดต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์อย่างเต็มรูปแบบและเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งหมายรวมถึงเขตอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ด้วย หากพื้นที่ใดที่มีลักษณะพิเศษและมีความอ่อนไหวทางธรรมชาติมาก จะต้องเข้มงวดในกระบวนการต่างๆ มากขึ้นไปเป็นระดับสูงสุด และต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

3) ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความกล้าหาญในการตัดสินใจ มิใช่ยืดเวลาเพื่อให้กระแสการคัดค้านลดลงและมิใช่เพื่อให้เกิดการประนีประนอม ซึ่งจะทำให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้อย่างที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมต้องการ เพราะการจัดการขยายถนนสี่เลนทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2538 จำเป็นจะต้องมีการยกเว้นในพื้นที่คาบเกี่ยวและเชื่อมโยงกับเขตอุทยานฯ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งเขตอนุรักษ์ทางโบราณสถานและโบราณคดีอื่นๆ อีกด้วย

4) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการผืนป่ามรดกโลกให้เป็นระบบ โดยทุกประเทศที่มีมรดกโลกจะต้องดำเนินการให้ไปเป็นตามนี้ แต่ทั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นมรดกโลกมานานแต่กลับไม่มีการบริหารจัดการที่ดีและยังไม่มีหน่วยงานใดจัดตั้งขึ้นมาทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

5) ขอเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าไร้วิสัยทัศน์และจิตสำนึกในการจัดการบริหารตามนโยบาย

ท้ายสุดกลุ่มคนรักเขาใหญ่บน facebook ซึ่งได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านโครงการขยายถนนธนะรัชต์ทางขึ้นเขาใหญ่ให้เป็นสี่เลนมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553 และขณะนี้มีผู้ลงชื่อคัดค้านจำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นสามพันคน (ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความจำเป็น และความต้องการอันแท้จริงของประชาชนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด

กลุ่มคนรักเขาใหญ่บน facebook

20 มิถุนายน 2553


 
ที่มา : facebook คนรักเขาใหญ่ ก่อตั้งกลุ่ม โดยนายสมิทธิ  ธนานิธิโชติ

 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์