27 องค์กรประชาสังคม ค้านแก้ผังเมืองนครนายก-นัดร้องผู้ว่าฯ ต่อ

ภาคประชาสังคม จ.นครนายก 27 องค์กร ออกแถลงการณ์ค้านแก้ผังเมืองนครนายก ชี้ควรรอผังเมืองรวมนครนายกฉบับใหม่ที่เสร็จสิ้นการฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับตำบลมาแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะเร่งรัดรีบร้อน

13 มิ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (13 มิ.ย.60) ภาคประชาสังคม จ.นครนายก 27 องค์กร ออกแถลงการณ์ภาคประชาสังคมคัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งนัดหมายแสดงเจตนารมณ์ต่อ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในวันที่ 14 มิ.ย. 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา 09.00 น. และแสดงเจตจำนงร่วมกันต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2101 ชั้น 1 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 กรุงเทพ เวลา 09.30 น.

รายละเอียดแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์ภาคประชาสังคมคัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

สืบเนื่องจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมทั้งจังหวัดของชาวนครนายก เมื่อ พ.ศ. 2558 ในการคัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก ฉบับ พ.ศ. 2555 บัดนี้กระบวนการแก้ไขได้ดำเนินมาถึงการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นี้ ก่อนที่จะถูกส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ภาคประชาชนมีความกังวลใจต่อการพิจารณาแก้ไขในขั้นตอนสุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการยืนยันในเจตนารมณ์ของชาวนครนายกที่จะคงผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 ไว้ทั้งฉบับ ยกเว้นเฉพาะการพัฒนาสาธารณูปโภคสำหรับชาวนครนายกที่จำเป็นเท่านั้นเช่นเสาส่งสัญญาณ เป็นต้น เนื่องจากการแก้ไขที่ส่วนราชการทำในปี พ.ศ. 2558 นั้นไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง

ภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายกจึงเห็นควรให้รอผังเมืองรวมนครนายกฉบับใหม่ที่เสร็จสิ้นการฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับตำบลมาแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะเร่งรัดรีบร้อนแต่ประการใด ประกอบกับชาวจังหวัดนครนายกเชื่อมั่นในกฎหมายผังเมืองที่จะเป็นปราการด่านสุดท้ายของการปกป้องรักษาธรรมชาติซึ่งเป็นมรดกที่บรรพบุรุษรักษาไว้ให้ชาวนครนายกได้สร้างอาชีพและรายได้จากผลผลิตทางเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีความขัดแย้งของการขุดบ่อดิน การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่แยกประชาเกษม การสร้างฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ กฎหมายผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ. 2555 มีบทบาทช่วยยุติปัญหาไว้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการแก้ไขผังเมืองที่เสนอมานั้นไม่สอดคล้องกับภูมิประเทศพื้นที่ของจังหวัดนครนายกที่เป็นธรรมชาติป่าเขาที่ก่อให้เกิดน้ำตก แม่น้ำและลำน้ำตามธรรมชาติไหลลงสู่ที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงซึ่งมีศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและการพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศธรรมชาติและยังเป็นแก้มลิงให้กับพื้นที่ปริมณฑลมากกว่าการทำอุตสาหกรรมตามที่มีการขอแก้ไขและยังสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของภาคประชาชน ภาคราชการ และนักวิชาการมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำจังหวัดนครนายกให้ปราศจากปัญหามลพิษ

ในการนี้ประชาชนจากภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายกทั้ง 27 องค์กรจึงมีมติร่วมกันที่จะยืนยันคำร้องที่เคยยื่นไว้แล้วเมื่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้กลับไปใช้ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ. 2555 ทั้งฉบับโดยให้ยกเว้นเฉพาะการสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับชาวนครนายกเท่านั้น จึงขอให้ชาวนครนายกพร้อมเพียงกันแสดงเจตนารมณ์ต่อ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา 09.00 น. และแสดงเจตจำนงร่วมกันต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2101 ชั้น 1 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 กรุงเทพ เวลา 09.30 น.

ภาคประชาสังคม 27 องค์กรประกอบด้วย

1. สมาคมพลเมืองนครนายก

2. สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว

3. สมาคมชาวนครนายก

4. สมาคมลูกเสือนครนายก

5. สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก

6. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครนายก

7. สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก

8. ชมรมชาวใต้ จังหวัดนครนายก

9. ชมรมจักรยาน นครนายก

10. ชมรมกีฬาจักรยาน นครนายก

11. เครือข่ายพลเมืองนครนายก

12. กองทุนสวัสดิการชุมชน

13. ชุมชนท่องเที่ยวไทยพวน

14. ชมรมข้าราชการพลเมืองบำนาญ นครนายก

15. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นครนายก

16. ชมรมคนรักสัตว์ป่า จังหวัดนครนายก

17. กลุ่มเยาวชนต้นกล้า จังหวัดนครนายก

18. สมาพันธ์ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแห่งชาติ สาขานครนายก

19. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นครนายก

20. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นครนายก

21. กลุ่มคนรักพระอาจารย์

22. คณะกรรมการผู้ใช้น้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

23. ชมรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายก

24. เครือข่ายตลาดนัดชุมชน อำเภอองครักษ์ นครนายก

25. เครือข่ายผังเมืองจังหวัดนครนายก

26. กลุ่มรวมใจต้านภัยบ่อดิน ชุมพล บึงศาล

27. กลุ่มรักษ์นาหินลาด

 

ล่าสุดเมื่อเวลา 0.07 น. 14 มิ.ย.60  แหล่งข่าวแจ้งว่า มีการยกเลิกการเข้าพบผู้ว่าฯ ตามกำหนดเวลาเดิม พร้อมทั้งแจ้งให้รอฟังแถงการณ์อีกครั้ง 

 

หมายเหตุ : ประชาไท ได้อัพเดทข้อมูล พร้อมปรับแก้พาดหัวข่าวเมื่อเวลา 1.04 น. วันที่ 14 มิ.ย.60

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์