กว่า 200 รายร่วมลงชื่อกับ 'กลุ่ม 10 เมษา' ค้านเลื่อนเลือกตั้ง

กลุ่ม 10 เมษา ได้เชิญชวนประชาชนที่พร้อมแสดงจุดยืนคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งร่วมลงชื่อผ่านทางเฟสบุ๊คกลุ่ม 10 เมษา และเว็บไซต์ประชาไท ซึ่งมีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า 200 รายชื่อ  


 

สำหรับ 'กลุ่ม 10 เมษา' เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มกวี นักเขียน นักกิจกรรม ที่มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะแสดงจุดยืนและเรียกร้อง คสช.ให้คืนสิทธิให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดชะตากรรมประเทศด้วยการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่ม 10 เมษา ได้เปิดแถลงการณ์ผ่านบทกวี "เลื่อน ลง หลุม" โดย ประกาย ปรัชญา 

"เลื่อน ลง หลุม"

ควรคือการ "เคลื่อนห่างไปข้างหน้า"
ทว่า เลื่อนโดยลักษณ์ใด "ไหลลงต่ำ"
ไส้ขดเน่าขดไหนเลื่อนไหลนำ
ที่ซ่อนงำ ซุกเงื่อน เลื่อนไหลตาม
ไส้เลื่อนลงกลับกลอกอวดยอกย้อน
เป็น "ปอดแหก" แทรกซ้อนนอนเปลหาม
"ติดเชื้อในกระแสสำนึก" แผ่ลึกลาม
"ความสิ้นอาย" กลายเป็นนิยาม "ความต้านทาน"
คุณมันโคม่า โรคหน้าหนา
คุณมันโคม่า โรคหน้าด้าน
ป่วยหนักตรรกะเผด็จการ
หวาดสิ่งซึ่งฝันหวานจะพานพัง...
ไส้เลื่อนลงกี่ขดกี่กอง เรื่องของคุณ!
โลกหมุนสู่แสงแห่งฝั่งหวัง
สิทธิ์เสียงสิ่งชี้ชีวิตยัง
และยอมกระทั่งเลือดเนื้อเพื่อเสรี
เลื่อนหลอกอารยะ ปลุกทุรยุค
ผู้คนย่อมถูกปลุกในทุกที่
ความสิ้นอาย ถูกโห่ ถูกโต้ตี
กว้างกว่าเงาปืนนี้จะคลี่คลุม
เลื่อนลงต่ำ เลื่อนเลือกตั้ง อย่ายั้งหยุด
ไปสังสรรค์บรรพบุรุษสุดก้นหลุม
กอบเศษซากมารดามาชุมนุม
กำเนิดกลุ่ม "ไม่เอาประชาธิปไตย" อยู่ใต้ดิน

กลุ่ม 10เมษา
9 มกราคม 2562

ผู้ร่วมลงชื่อ
1. อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
2. เดือนวาด พิมวนา
3. ประกาย ปรัชญา
4. วฒน
5. เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม
6. อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง
7. เพียงคำ ประดับความ
8. สมเจตน์ ไชยเกิด
9. ปราโมทย์ ระวิน
10. ปานจิต จันทรา
11. กิตติ วิสารกาญจน
12. สุชาดา สิงห์เงิน
13. อภิชญา อยู่ภู่
14. ต่อพงษ์ ไหลกุล
15. รชา พรมภวังค์
16. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
17. ศรีราม อโยธยา
18. ประพันธ์ กอนแก้ว
19. เชิดชาย ประเสริฐสังข์
20. ธนาคาร สาระคำ
21. สมโชค ตันกันภัย
22. ภาณุ ตรัยเวช
23. ธนัฏฐ์ ไกรนรา
24. อาธร นวทิพย์สกุล
25. กนกวรรณ เกิดผลานันท์
26. ตาปอ พ่ออีหง่าวคุง
27. ธนดล เสรีรัตน์
28. ศรันย์ สมันตรัฐ
29. สุชาติ สวัสดิศรี
30. ชาญณรงค์ จรัสภัคโชค
31. สุรัตน์ชัย เกิดฉาย
32. ชารา
33. ปัททุมมา ผลเจริญ
34. ศรีสมร โซเฟร
35. โมน สวัสดิ์ศรี
36. รัญชา ราชันย์
37. จิรภัทร อังศุมาลี
38. สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
39. มงคล เมษไกรสร
40. เวียง-วชิระ บัวสนธ์
41. พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
42. ชัยพร นำประทีป
43. ธัช ธาดา
44. เฉลิมชัย กุลประวีณ์
45. ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ
46. สมโชค โชติชัยวงศ์
47. สิริณัฐ ศิลสุทธิ์
48. อภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์
49. รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
50. ทองธัช ทองเสียดสด
51. รอมแพง อริยมาศ
52. อานนท์ บุญเชิดชู
53. เปีย สุรเวส
54. อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
55. สุริยกานต์ พรมมงคล
56. มัทนา อัจจิมา
57. ยรรยง เที่ยงทิศ
58. อนุชา วรรณาสุนทรไชย
59. อากร ภูวสุธร
60. ประภา คำพิมาน
61. เอกลักษณ์ อุทัยเสวก
62. รุ่งนภา คำสวัสดิ์
63. สมใจ สังข์แสตมป์
64. ศักดิ์รพี รินสาร
65. สฤษดิ์ ผาอาจ
66. สันติภาพ วัฒนะ
67. พัชราภา ตันตราจิน
68.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
69. จารุพัฒน์ เพชราเวช
70. หทัยรัตน์ มิ่งขวัญ
71. สมภพ นิลกำแหง
72. พัชรี เทศศิริ
73. เรืองศิลป์ ศรีพุทธิรัตน์
74. วิสุทธิ์ ดุลยยางกูล
75. สำเริง สิงห์ผงาด
76. กฤษณพล ศรีบูรพา
77. ทัตพงศ์ จิตรกลาง
78. สุรศักดิ์ อัศวเสนา
79. คาล รีอัล
80. ฐิตาภัสร์ อัครพัชราศักดิ์
81. พิชามญชุ์ อาจคะนอง
82. ภานุพงษ์ เชื้อเมืองพาน
83. วัฒน์ ยวงแก้ว
84. จรัญ หอมเทียนทอง
85. ศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ)
86. อุบล โออินทร์
87. รวิวาร (รวิวาร รวิวารสกุล)
88. รักษิณี แก้ววัชระรังษี
89. สุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ
90. ขนิษฐา อำพนพรรณ
91. วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ
92. นิธิ นิธิวีรกุล
93. สุไลมาน วิสิทธ์
94. จิรวัฒน์ ใจหลัก
95. โชคชัย ไพบูลย์รัชตะ
96. กริสนี ทรัพย์บุญรอด
97. ฐิตาภัสร์ อัครพัชราศักดิ์
98. ศรีไพร นนทรีย์
99. อภิศักดิ์ ศิลปสิทธิ์
100. โกวิทย์ ซมมิน
101. เฟื่องเฉลย สังข์สกฤษณ์
102. ธีรพล พัฒนภักดี
103. เรวดี กระจ่างแจ้ง
104. ยุพา พวงทองดี
105. พรวลัย ทวีธนวาณิชย์
106. อาภรณ์รัตน์ บุญไชย
107. ภัทรพล ฉัตรชลาวิไล
108. สุวัฒน์ ลิ้มสุวรรณ
109. อับดุลฮากีม โตะและ
110. ทองชุบ อาบสุวรรณ
111. รจนา วงค์วัฒนา
112. รุ่งรพี เจริญผล
113. สมชาย เจริญวโรดม
114. นิตยา โสภา
115. นิทัศน์ วานิช
116. ชญานิน คงส่ง
117. กุลวดี ศาสตร์ศรี
118. กษพงษ์ ชวนะโรจน์ฤทธิ์
119. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
120. ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตุจรูญ
121. ภูดิศ ค่ำคุณ
122. วิโรจน์ ศรีเลิศ
123. ชญาทิพ บุญเต็ม
124. เรวดี สิทธิสุราษฎร์
125. ศิริชัย รวยลาภ
126. เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์
127. พงศธร ศรเพชรนรินทร์
128. อัญชลี มณีโรจน์
129. เสาวนีย์ หญีตน้อย
130. สมโภช อินทะนะ
131. นิพนธ์ ขันแก้ว
132. เหม เพลิงธรรม
133. เอกชัย นาคขวัญ
134. อดิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
135. แอนนา ศรีเทพ
136. อารียา สุวรรณราช
137. สุทธา น้อยจีน
138. วิจิตร สุจารี
139. กิติมา เชาวน์เกษม
140. ลมไสว ชอบธรรม
141. เยาวเรศ ราชเกษร
142. อุดมพร คำใสแสง
143. ธนภูมิ คงไพรสันต์
144. พะเยาว์ อัคฮาด
145. วิภา พลอยงาม
146. เกรียงศักดิ์ โกกิม
147. สุเทพ ลือสิงหนาท
148. นิพนธ์ เฒ่า เสาธง
149. อธิชา หอมชื่น
150. คนึงนิตย์ อุตมา
151. สุรสีห์ แสงธรรม
152. มานพ เบ้าลา
153. สุรเดช ทองเข็ม
154. ปัทมา ไทยอนันต์สมบัติ
155. พยุง ทรงธรรม
156. นงนาท เทินสระเกษ
157. ซ่อนกลิ่น มณีนาค
158. ณัฏฐา มหัทธนา
159. อรุณวตี ฉัตรเท
160. คมกริช พันแสง
161. อัจจิมา คงอำไพทรัพย์
162. ศิริชัย เทียนมณี
163. อนันต์ ใบมาก
164. จิตตา ธนันศรี
165. กิตติพงษ์ บุญโคตร
166. โสภิดา พันธวงศ์เดชา
167. อรพันธ์ พยัคฆบุตร
168. ทศพล เตชะอำพลกุล
169. อุทยาน โสภา
170. วีระ ชวนไชยสิทธิ์
171. ชัยยงค์ อนุตโร
172. ชาลี ชมภูแดง
173. พูนทรัพย์ อินทองหลาง
174. ละมัย รัตนพลที
175. นิรันดร์ แสงวิภาค
176. เต็มสิริ สามสี
177. จารุณี ชัยเจริญ
178. พิณ รักษาบุตร
179. เชาวนาถ  พุทธคุณอนันต์
180. สิทธิศักดิ์ แสงจันทร์วิบูลย์
181. พิพัฒน์ ปราโมทย์
182. พีระ สาลี
183. ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น
184. อนงค์รัตน์ Anongratana Reuben
185. วารุณี สอนเนียม
186. สุทธิพจน์
187. โสภณ รุ่งเรืองพิพัฒน์ (ภูผา)
188. ณฐพงศ์ พันธุ์พาณิชย์
189. วิทยา โตสมบัติ
190. ภิรญา อนันตกุล
191. ดวงกมล ทองหมื่นไวย์
192. ณภัทร วงษ์นุ่ม
193. สุริยะ มีชัย
194. สิทธสาร กันพรม
195. จันทร์จิราพร เตชะอำพนกุล
196. วรรณวิมล วงศ์กาฬสินธุ์
197. ธนาวัฒน์ อุ่นเรืองศรี
198. ครรชิต นรเศรษฐาภรณ์
199. ลินจง โอคาเบะ
200. ไพบูลย์ พันธ์เมือง
201. ชำนาญ กันมาลัย
202. พรพิศ ผักไหม
203. พัชรินทร์ ใยบัว
204. มงคล ปรารมภ์
205. สุธีร์ พุ่มกุมาร
206. สมชาย บำรุงวงศ์
207. ผล เมืองป่า
208. วิเชียร พบร่มเย็น
209. ประกาศิต ชัยนาม
210. รจเลข วัฒนพาณิชย์
211. วสันต์ พันธ์นิกร
212. ปรัชญ์จวรรณ แสงโพธิ์
213. เจษฎา บัวบาล
214. กัญญาภัค แสงโพธิ์
215. มุทิตา แสงโพธิ์
216. ศฤงคาร แสงโพธิ์
217. นงนุช ตามวงศ์วาลย์
218. สุทธิรักษ์ จันท์ฉาย
219. บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์
220. รัตนาภรณ์ ชาวชายโขง
221. ประยูร อนุการ
222. ธีระพล อันมัย
223. ชุติมา มณีศรีแสง
224. วิทยากร โสวัตร
225. เปีย วรรณา
226. ญาดา มณีรัตตกุล
227. มูร้อด มูซอ
228. ฉันท์หทัย อาจอ่ำ
229. สุรพศ ทวีศักดิ์
230. ปัญญา สีสัน
231. ณัฏฐณิดา มีวังปลา
232. เก๋ไก๋ แจ่มแจ้ง
233. องอาจ ไวยบุญญา
234. ไท บ้านดิน
235. ไพฑูรย์ กิจพยัคฆ์
236. อรุณ นมัสสิการ
237. วราธรรม ธรรมดี
238. โหน่ง โอเคนิติราษฎร์
239. อรวรรณ คงสมบูรณ์
240. เกรียงศักดิ์ พรรณวิชัย
241. สุภาพร ประทุมรัตน์
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์