รองประธานมูลนิธิปรีดีฯ ขอพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช.

รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ออกแถลงการณ์ 'พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช. และ ยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย'

3 มิ.ย. 2562 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้ออกแถลงการณ์ 'พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช. และ ยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย' ระบุว่าการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิ.ย. ศกนี้ในที่ประชุมรัฐสภานั้น พรรคการเมืองต่างๆ ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องร่วมกันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช. และ ยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนว่า ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้หัวหน้าคณะรัฐประหารกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคัดค้านการสืบทอดอำนาจของ คสช และ พรรคภูมิใจไทยที่ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยมีเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกึ่งหนึ่ง 

ขณะเดียวกัน สมาชิกวุฒิสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นอิสระ ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ คสช. หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การเลือกนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชน 

สมาชิกรัฐสภาต้องร่วมกันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช. และ ลดความเสี่ยงของวิกฤตการณ์ทางการเมืองในอนาคต หากสมาชิกรัฐสภาทำหน้าที่โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางประชาธิปไตยของประเทศจะทำให้สังคมมีทางออก สองพรรคการเมืองขนาดกลางต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาล การเลือกนายกรัฐมนตรีผู้ที่เป็นหัวหน้า คสช. หรือ หัวหน้าคณะรัฐประหาร จะขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นคุณลักษณะต้องห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ การที่นักการเมืองบางกลุ่ม เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อพรรคการเมืองใดหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องมือผู้มีอำนาจได้สืบทอดอำนาจต่อไป เป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตยและทำลายระบบการปกครองโดยกฎหมายของประเทศ ซึ่งก่อให้ผลเสียอย่างรุนแรงต่อประเทศในระยะสั้นและระยะยาว   

กรณี การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญชัดเจนว่า ห้ามไม่ให้ คณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศ เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ไว้ด้วย คือตาม มาตรา 160 เรื่องคุณลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี มาตรา 129 เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ใช้ มาตรฐานทางจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 บังคับแก่ผู้เป็น ส.ส. ส.ว.และคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งขัดข้อ 5 มาตรฐานจริยธรรม “ต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” สำหรับ ส.ว. ยังต้องห้ามโหวต หัวหน้าคสช. ที่เป็นผู้คัดเลือก ส.ว.ทั้ง 250 คน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และข้อ 11 มาตรฐานจริยธรรม “ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม” โดยการใช้กำลังบังคับยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ ยึดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร ตุลาการและอำนาจจากประชาชนไปเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ซึ่ง รธน 50 มีบทบัญญัติ เรื่องห้ามการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ ด้วย ตามมาตรา 68 ว่า “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้” พฤติกรรมยึดอำนาจการปกครองดังกล่าวได้ต่อเนื่องมาจนถึงวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 และยังมีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปหลังการเลือกตั้งอีก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกรัฐสภาจะช่วยกันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช. และ ลดความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในอนาคต 

ขอให้ผู้มีอำนาจอย่าได้ทำลายโอกาสและความหวังของประชาชน และ อย่าบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจละวางจากอำนาจ หยุดการสืบทอดอำนาจ เพื่อเห็นแก่ความเป็นปึกแผ่นและความสงบสุขของบ้านเมือง ขอให้สมาชิกรัฐสภาทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนและหลักการประชาธิปไตย หากสมาชิกรัฐสภาไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง คงต้องเป็นภาระหน้าที่ของผู้รักชาติรักประชาธิปไตยในทุกสาขาอาชีพจะต้องจัดตั้งเครือข่ายประสานงาน ปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางและท่าทีว่าจะดำเนินการและเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยต่อไป  
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์