เปิดคำแถลงนโยบาย 'รัฐบาลประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี' ที่จะเข้าสภา 25 ก.ค. 2562 นี้

21 ก.ค. 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานรัฐสภา ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย. และ 10 ก.ค. 2562 ตามลำดับนั้น

บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันที่พร้อมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. เป็นต้นไป โดยคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อสภานั้นประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์