นิด้าโพลระบุประชาชนอยากขอให้ 'ประยุทธ์' แก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด

'นิด้าโพล' ระบุประชาชนอยากขอให้ 'ประยุทธ์' แก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด 44.95% ไม่เรียกร้องอะไรเลย 15.80% ขอให้ช่วยแก้ไขรัฐธรรมนูญ  1.97% 'สวนดุสิตโพล' ชี้คนส่วนมากสนใจอภิปรายแต่มองไม่ได้ประโยชน์ 'ประยุทธ์' ไร้คำตอบที่ชัดเจน

22 ก.ย. 2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 ก.ย. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา  และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,266 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียกร้องจากนายกรัฐมนตรี และสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนเคยชินกับสิ่งที่เคยได้ 

ทั้งนี้จากการสำรวจเมื่อถามถึงสิ่งที่จะเรียกร้องเป็นเรื่องแรก หากพบนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.95 ระบุว่า ขอให้ช่วยแก้ไข ความเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจ รองลงมา ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ไม่เรียกร้องอะไรเลย ร้อยละ 13.35 ระบุว่า ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยทางธรรมชาติ  ร้อยละ 4.35 ระบุว่า ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 3.63 ระบุว่า ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.55 ระบุว่า อยากให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 2.92 ระบุว่า ขอให้รัฐแจกเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 2.29 ระบุว่า แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร 

ร้อยละ 2.21 ระบุว่า ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ขอให้ช่วยแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 1.50 ระบุว่า ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ร้อยละ 3.24 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จัดการระบบข้าราชการใหม่ พัฒนาระบบการศึกษาไทย เพิ่มสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการ เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน สร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ และแก้ไขปัญหาเรื่องการคมนาคม เช่น การสร้างถนน ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากขอให้นายกรัฐมนตรีควบคุมอารมณ์และคำพูด และร้อยละ 0.24 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “ประชาชนเคยชินกับสิ่งที่เคยได้ โดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด  มีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเหมือนทุกวันนี้” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.84 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ และเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเอาใจใส่ให้มากกว่านี้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า นายกรัฐมนตรีไม่สมควรกล่าวแบบนี้กับประชาชน รองลงมา ร้อยละ 19.51 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ประชาชนยังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ประชาชนบางกลุ่มเอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว ชอบความสบาย ไม่รู้จักปรับตัว และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง

ขณะที่บางส่วนระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถูกต้องแล้ว เนื่องจากนิสัยคนไทยบางกลุ่มชอบเรียกร้องมากเกินไป ร้อยละ 15.09 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ระดับการศึกษาของแต่ละคนไม่เท่ากัน ย่อมมีข้อถกเถียงโต้แย้งกันอยู่แล้ว บางกลุ่มก็เป็นตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าว แต่บางกลุ่มก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ และสามารถเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้ ร้อยละ 9.40 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ประชาชนบางกลุ่มเป็นแบบนั้นจริง ๆ เพราะเคยได้รับกับสิ่งที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยปฏิบัติตามกันมาแบบนี้จนเกิดความเคยชิน ขณะที่บางส่วนระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถูกต้องแล้ว และร้อยละ 3.16 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า “เห็นด้วย” “ค่อนข้างเห็นด้วย” และ “ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ” กับคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ “ประชาชนเคยชินกับสิ่งที่เคยได้ โดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด มีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเหมือนทุกวันนี้” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.76 ระบุว่า ประชาชนเคยตัวไม่รู้จักปรับตัวช่วยเหลือตัวเอง รองลงมา ร้อยละ 24.38 ระบุว่า ต้นเหตุ มาจากนโยบายประชานิยมของทุกรัฐบาล ร้อยละ 13.79 ระบุว่า ความเดือดร้อนของประชาชนมีมากกว่าที่จะช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ ร้อยละ 12.07 ระบุว่า รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 10.35 ระบุว่า ข้าราชการไม่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ทำให้ประชาชนต้องเรียกร้องจากรัฐบาลอยู่เรื่อย ๆ และร้อยละ 6.65 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

'สวนดุสิตโพล' ชี้คนส่วนมากสนใจอภิปรายแต่มองไม่ได้ประโยชน์ 'ประยุทธ์' ไร้คำตอบที่ชัดเจน

ภายหลังจากที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 เสร็จสิ้นลง กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการอภิปรายยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และการชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ติดตามข่าวการอภิปราย 'สวนดุสิตโพล' มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ หัวข้อ 'ควันหลง' การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย. 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชนในการติดตาม “การอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์”

สนใจ 61.86% ให้เหตุผลว่า
1.อยากฟังข้อมูลการอภิปรายของฝ่ายค้าน 39.62%
2.อยากรู้ว่ารัฐบาลจะชี้แจงอย่างไร 25.79%
3.การถวายสัตย์เป็นจารีตประเพณีสำคัญ 22.01%
4.เป็นประเด็นที่ใช้โจมตีนายกฯและรัฐบาล 18.87%
5.เป็นห่วงบ้านเมือง อยากรู้ทิศทางข้างหน้า 13.21%

ไม่สนใจ 38.14% ให้เหตุผลว่า
1เบื่อหน่าย ไม่ชอบการเมือง มัวแต่ทะเลาะกัน 45.36%
2สนใจเรื่องน้ำท่วมและปากท้องมากกว่า 24.75%
3ต้องทำงาน ไม่มีเวลาฟัง 21.65%
4เป็นธรรมดาของการเมือง ต้องการเอาชนะกัน 16.49%
5ไม่ได้ชมถ่ายทอดสด ติดตามจากข่าวภายหลังได้ 12.37%

2. การอภิปรายครั้งนี้ ประชาชนคิดว่าได้ประโยชน์หรือไม่?

ได้ประโยชน์ 37.24% ให้เหตุผลว่า
1.ได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น 34.74%
2.ได้เห็นท่าที มุมมอง แนวคิดของทั้ง 2 ฝ่าย 23.26%
3.ได้รู้ที่มาที่ไปของการถวายสัตย์ 20.00%
4.รู้จักส.ส.มากขึ้น ได้เห็นบุคลิก การเตรียมตัว 15.79%
5.ได้ฟังข้อมูลด้วยตนเอง ไม่ต้องฟังข่าวบิดเบือน 12.63%

ไม่ได้ประโยชน์ 62.76% ให้เหตุผลว่า
1.ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากนายกฯ 41.06%
2.ไม่มีการตัดสินชี้ชัด ไม่มีการลงมติ 26.49%
3.ไม่ได้อภิปรายเรื่องเศรษฐกิจและปากท้อง 23.18%
4.เป็นเรื่องการเมือง ไม่เกี่ยวกับประชาชน 21.19%
5.เสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ 19.87%

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์