127 คณาจารย์ ศิษย์เก่า มช. หนุนข้อเรียกร้อง นศ. ลดค่าเทอม 30% 

127 คณาจารย์ อดีตอาจารย์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของนักศึกษา ให้อธิการฯ ลดค่าเทอมนักศึกษาลง 30% เพื่อเป็นการผ่อนบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

20 เม.ย. 63 สำนักข่าวมติชนรายงานว่า คณาจารย์ อดีตอาจารย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 127 คน ออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของนักศึกษาในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 30 เพื่อเป็นการผ่อนบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดว่า

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด สถานการณ์ในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชียงใหม่ ซึ่งร้านค้าและกิจการจำนวนมาก ต่างต้องปิดตัวลง ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อผู้ปกครองและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาวะดังกล่าว นักศึกษาต้องแบกรับค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพัก ทั้งที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการต่างๆในมหาวิทยาลัยได้อีกต่อไป อีกทั้งจำนวนไม่น้อย ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการเรียนในระบบออนไลน์อีกด้วย

แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้มีการจัดตั้งกองทุน 250 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และมีแนวนโยบายที่จะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลงร้อยละ 10 ในปีการศึกษา 2563 ตลอดจนมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวนหนึ่ง แต่อัตราการลดค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมาตรการต่างๆเหล่านี้ ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการช่วยผ่อนภาระทางเศรษฐกิจใหักับนักศึกษาได้อย่างแท้จริง เมื่อพิจารณาจากภาระทางเศรษฐกิจที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องแบกรับ และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับบริการการศึกษาอันจำกัดที่นักศึกษาได้รับอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลงร้อยละ 30 จากค่าธรรมเนียมเดิมในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ภาคการเรียนฤดูร้อน (2562)  เป็นต้นไป โดยเสนอให้เป็นนโยบายที่ใช้อย่างถ้วนหน้าแก่นักศึกษาทุกคน เพื่อเป็นการผ่อนบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อชดเชยต่อบริการการศึกษาอันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย สืบเนื่องจากการปิดมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา

นศ.เชียงใหม่ ร้องผู้บริหารมหา'ลัย ลดค่าธรรมเนียมลง 30% บรรเทาปัญหาโควิด-ฝุ่นควัน

คณาจารย์ นักวิจัย บุคคลากรและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายนามด้านล่างนี้ ขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของนักศึกษาดังกล่าว โดยมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรเป็นผู้นำในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ในการออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมปัจจุบันในทุกระดับการศึกษา  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาคการเรียนฤดูร้อน (2562) เป็นต้นไป โดยให้ถือเป็นนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย อันเป็นแนวทางที่จะช่วยผ่อนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาอย่างแท้จริง

อนึ่ง มหาวิทยาลัยควรพิจารณานำเงินที่ได้รับบริจาคจากกองทุน 250 ล้านบาทนี้ มาใช้ในการดำเนินการอุดหนุนนักศึกษาในด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการศึกษา และการคุ้มครองสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการเรียนทางออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ขัดสนทุนทรัพย์  การประกันสุขภาพให้กับนักศึกษาจากโรคไวรัส โควิด-19 ตลอดจนการจัดหาเครื่องฟอกอากาศที่พอเพียงให้กับหอพักนักศึกษา เพื่อคุ้มครองตนเองจากภัยฝุ่นควัน เป็นต้น

คณาจารย์ นักวิจัย บุคคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการพิจารณาและตอบสนองเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การอุดหนุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากมหาวิทยาลัย อันเป็นที่พึ่งเชิงสถาบันที่สำคัญ จักช่วยให้การปรับตัวของนักศึกษาเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิต และการเรียนในภาวะวิกฤตอันหนักหน่วงในครั้งนี้ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

1. ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อดีตอาจารย์)

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.ศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาจารย์อาคันตุกะ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2546)

8.พลอยศรี โปราณานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อดีตอาจารย์)

9.กิตติมา จารีประสิทธิ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10.ไชยันต์ รัชชกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อดีตอาจารย์) 11.จณิษฐ์ เฟื่องฟู คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อดีตอาจารย์)

12. โกสุมภ์ สายจันทร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(อดีตอาจารย์)

13.ชัชวาล บุญปั่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อดีตอาจารย์)

14.นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.เจนสมุทร แสงพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.ประสิทธิ์ ลีปรีชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17.อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22.ขวัญชีวัน บัวแดง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23.ปืนแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24.ชีรา ทองกระจาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25.วิจิตร ประพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28.ชาญ พนารัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29.ผานิตดา ไสยรส คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31.มลิวัลย์ เสนาวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32.ชยา วรรธนะภูติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

33.ชัยพงษ์ สาเนียง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34.กฤษณ์พชร โสมณวัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35.พลอยแก้ว โปราณานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

36.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

37.นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

40.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

41.ทัศนัย เศรษฐเสรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

43.ณัฎฐ์ บวรพัฒน์นนท์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44.อุทิศ อติมานะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

45.ศักรินทร์ สุทธิสาร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

46.สาวิตร ประเสริฐพันธุ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

47.เพ็ญสุภา สุขคตะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

48.พิชญา สุ่มจินดา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

49.ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50.ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

51.ปิยบุตร สุเมตติกุล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

52.ปอ บุญพรประเสริฐ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

53.กรรณ เกตุเวช คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

54.ชนาวุธ บริรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55.สิงห์ สุวรรณกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

56.วราภรณ์ เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

57.ธิกานต์ ศรีนารา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

58.อารี ณ น่าน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

59.พนิดา อนันตนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

60.ระพี แสงสาคร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

61.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

62.นรุตม์ เจริญศรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

63.วรรณภา ลีระศิริ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

65.ชมพูนุท ชมภูรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66.ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรสุริยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67.ภาคภูมิ แสงกนกกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 68.กรรณิการ์ ดวงเนตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

69.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

70.ภารดี ธรรมาภิชัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

71.อันธิฌา แสงชัย ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส4321111

72.กฤตยา อาชวนิจกุล ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 122001

73.อะมีมะ แซ่จู ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์

74.หทัยกานต์ สังขชาติ ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ รหัส 4624042

75.จิรากิตต์ แสงลี ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์

76.ลัดดา ประสพสมบัติ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ รหัส 550451007

77.นวลสวาท โชติชัยสถิตย์ บัญชี รหัส 184009

78.ชํานาญ จันทร์เรื่อง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์

79.วรวรรณ วรรณลักษณ์ ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ รหัส 4504215

80.โสภิดา วีรกุลเทวัญ ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ รหัส 2904418

81.ศรีจุฬา หยงสตาร์ ศิษย์เก่าคณะสื่อสารมวลชน

82.จิรสุตา มยุรา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รหัส 562010008

83.กรรณิกา เพชรแก้ว ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

84.โดม ไกรปกรณ์ คีย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 3401171

85.ปัฏฐยา โอฟริต ศิษย์เก่าคณะมนุษศาสตร์

86.ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์ ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 4501298

87 มัจฉา พรอินทร์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ รหัส 43054106

88.อภิญญา บุญเรืองนาม ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ รหัส 4304146

89.พงษ์กฤษฏิ จิโน ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 580100174

90.การศา นุ่นละออง ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ รหัส4501335

91.กมล สุกิน ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์

92.อรภัคค รัฐผาไท คณะมนุษยศาสตร์ (อดีตอาจารย์)

93.พงศกร สงวนศักดิ์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์

94.กรรณิการ์ จันทร์ขอด ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์

95.อังคณา หลักฐาน ศิษย์เก่า NM4

96.จันทร์จิรา วาตา ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์

97.เกษรา ศรีนาคา ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์

98.สมพงษ์ อาษากิจ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ รหัส 580431003

99.ภาสกร ศูนย์ตรง ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์

100.อรธนา พรมส์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์

101.เนตรชนก แดงชาติ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์

102.สิกขา สองค่าชุม ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์

103.ทารา ซูต้าร์ ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์

104.พงศ์สุดา กาศยปนันท์ ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์

105,สมัคร์ กอเซ็ม ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์

106.จริญญา กันธิมาพงค์ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ รหัส 56212025

107.ฐานปัทม์ ไชยชมภู ศิษย์เก่า คณะวิจิตรศิลป์ รหัส 4603106

108.อมรรัตน์ ตีรณวัฒนากูล ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ รหัส 3715230

109.โกวิทย์ ปวงเหมือง ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์

110.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์

111.เปรม ไม้แดง ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ รหัส 562010045

112.พรทิพา แบ่งเพ็ชร ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์

113.ปฐวี โชติอนันต์ ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 491919936

114.ธีรพัฒน์ วิวัฒน์สัตยา ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

115.พูนสุข ขันธาโรจน์ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ รหัส 4504208

116.สิริญชา สาธุเม ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์

117.นนทพร เป็งจันทร์ ศิษย์เก่า คณะการสื่อสารมวลชน รหัส 4501284

118.อุษณีย์ บุญยืน ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์

119.ภีรนัฎฐ์ แก้วคําปา ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 530110027

120.พีระพงษ์ พรมชาติ ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

121.ชุติพงศ์ คงสันเทียะ ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ รหัส 500410104

122.พีรพล ธงภักดิ์ ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 550110534

123.สุรพงษ์ ศรีพรม ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 520210174

124.ภัชศรินทร์ ทิพย์ตระกูลชัย ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 560110395

125.เอมวร์ มีชัยสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัส 571810206

126.วุฒิชัย เกิดสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัส 571810168

127.วงศ์วรรธน์ เป็งราชรอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์