Skip to main content
sharethis

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป หลังจากหมดวาระ เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา พร้อมเปิด พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) 2561 ที่ให้ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 ที่เป็นพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

12 ธ.ค.2564 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ระบุว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2562 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14 ต.ค.2562 นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่ง มาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป

ดังนี้

1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร

2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส

3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม

4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา

5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิต มหาสีมาราม

6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม

7.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ

8.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส

9.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์

10.พระ พรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา 

11.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศน เทพวราราม

12.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ

13.พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร

14.พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

15.พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม

16.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม

17.พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ

18.พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุฯ

19.พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม

20.พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า สำหรับกรรมการมหาเถรสมาคมชุดเดิมที่หลุดออกไป อาทิ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตร พิมุข พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร พระพรหมวชิรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัด อรุณราชวราราม ส่วนที่เข้ามาใหม่ อาทิ พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดบวรนิเวศ พระธรรมวชิรมุนี วัดมหาธาตุฯ พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น

ทั้งนี้หากตาม มาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ นั้น หมายความว่า กรรมการมหาเถรสมาคมชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่ 14 ต.ค.2564

สำหรับกรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้เป็นอีกชุดที่แต่งตั้งตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ที่ระบุว่า พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

มาตรา 19  การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมและการให้กรรมการมหาเถรสมาคมออกจากตำแหน่ง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

มาตรา 5 ตรี เพื่อให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแล การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและมีการรักษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 12  มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่ต่ำกว่าสี่รูปและไม่เกินแปดรูปเป็นกรรมการ

มาตรา 12 มหาเถรสมาคมประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบรูปซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ

การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งและการดำเนินการตามมาตรา 15 (4) และวรรคสอง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยจะทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนก็ได้”

มาตรา 14  กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 

มาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net