ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2553 โดย รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ

Activity Date: 
Thu, 2010-07-15 13:00

ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2553
โดย รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ
สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ห้องประชุม 209 คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-6294 e-mail :pec@chula.ac.th