งาน the 60th Anniversary Indonesia-Thailand Relations

Activity Date: 
Thu, 2010-07-22 09:00
เครือข่ายนานาชาติ (Chula Global Network) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “๖๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย” โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยอินโดนีเซียสาขาต่างๆ อาทิ Dr. Hariyadi Wiryawan อาจารย์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย ดร.วิทยา สุจริตธนรักษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย และคุณ กวี จงกิจถาวร ผู้ช่วยบรรณาธิการ The Nation เป็นต้น
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีงามระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย อีกทั้งยังส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือใหม่ๆทั้งระดับทวิภาคีและภูมิภาคในอนาคต นอกจากนี้งานดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองประเทศในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
 
 
INTERNATIONAL SEMINAR TO COMMEMORATE THE 60TH YEAR ANNIVERSARY
INDONESIA-THAILAND RELATIONS
 
Organized by
Indonesian Embassy and Chula Global Network
 
22 nd July 2010, Maha Chulalongkorn Building (Room 105)
Chulalongkorn University, Bangkok 
 
 
TENTATIVE PROGRAMME 
 
 
09.00 – 09.40   Registration
    
09.40 – 10.00   - Welcome remarks by Asst. Prof. Dr. M.R. Kalaya Tingsabadh
   Vice-President of Chulalongkorn University (TBC) 
 
- Opening remarks by H.E. Mohammad Hatta
       Ambassador to the Embassy of the Republic of Indonesia, 
 Thailand 
 
- Special address by the Director General of Asia Pacific   
   And Africa, Ministry of Foreign Affairs of Indonesia 
 
- Special address by H.E. Mr. Surapong Jayanama, Advisor to the  
   Minister of Foreign Affairs of Thailand
                                                      
10.00 – 10.30   Tea / Coffee Break
 
10.30 – 12.00    Session 1: Indonesia – Thailand Relationship in Historical 
Perspective
 
- Dr. I Wayan Suweca 
Vice Rector for Cooperation
Indonesian Art Institute Denpasar
        
- Dr. Dinar BooTharm 
Lecturer, Faculty of Arts, Chulalongkorn University   
                                                            
    Moderator: Dr. Chanetwallop Khumthong
    Lecturer, Faculty of Economics, Chulalongkorn University
    
12.00– 13.00   Lunch 
 
13.00 – 15.00    Session 2: Indonesia and Thailand Bilateral Relationship in 
the Context of changing ASEAN and the World
    
- Dr. Hariyadi Wiryawan
Lecturer, International Relations Department, 
University of Indonesia
 
 - Dr. Sineenart Sermcheep and Dr. Piti Srisaengnam
Lecturers, Faculty of Economics, Chulalongkorn University
 
- Mrs. Vasana Mututanont
Director, International Bureau of Board of Investment of
Thailand
 
- Mr. Gautam Naraindas
Representative of Young Indonesian Entrepreneur Association
(HIPMI) 
        
    Moderator: Mrs. Nana Yuliana
First Secretary for Economics Affairs
The Embassy of the Republic of Indonesia, Thailand
   
15.00 – 15.30   Tea/Coffee Break
 
15.30 – 17.00    Session 3: Indonesia & Thailand in the New Era of 
 Relationship
    
- Mrs. Artauli Tobing
Head of Policy Analysis and Development Agency
Ministry of Foreign Affairs
 
- Mr. Kavi Chongkittavorn
Columnist of the Nation newspaper               
 
- Dr. Witthaya Sucharithanarugse 
Former Director of Asian Studies, Chulalongkorn University             
     
Moderator: Asst. Prof. Dr. Pranee Thiparat
Lecturer, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
 
17.00 – 17.30   Closing remarks by  
 
- H.E. Mohammad Hatta
Ambassador to the Embassy of the Republic of Indonesia,
Thailand
 
- Assoc. Prof. Dr. Suthiphand Chirathivat
Chairperson of Chula Global Network   
      
17.45 – 20.00                         Cocktail reception 
- welcomed by Prof. Pirom Kamolrattanakul (M.D.), President of 
Chulalongkorn University
- Indonesia-Thailand performances 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
คุณจุฑามาศ ปัญญพรสุข หัวหน้าสำนักงานเครือข่ายนานาชาติ โทรศัพท์ 02-218-3932-3 โทรสาร 02-218-3934 อีเมล์ chulaglobal@chula.ac.th หรือchulaglobalnetwork@gmail.com 
ภายในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553