ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา"โลกาภิวัฒน์กับการค้ามนุษย์ในลุ่มน้ำโขง"

Activity Date: 
Fri, 2010-08-20 14:30

ศูนย์ศึกษาอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดเสวนาเรื่อง "โลกาภิวัฒน์กับการค้ามนุษย์ในลุ่มน้ำโขง"
วิทยากรโดย เดือน วงษา หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
และ อัมรินทร์ เปล่งรัศมี (อ๊อด) กลุ่มละครกั๊บไฟ
ณ ห้อง PSB 1313 ชั้น 3 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคาร UNISERV เดิม) (ปรับปรุงล่าสุด)
20  สิงหาคม  2553 เวลา  14.30 – 16.00 น.