อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 48 นาที ที่ผ่านมา

สถาบันตุลาการ

2018-09-11 16:42
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึงประธานศาลฎีกา และ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอให้สถาบันตุลาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตรวจสอบการใช้อำนาจตามประกาศ/คำสั่ง คสช. ชี้การอนุญาตให้ จนท.คุมตัวได้ถึง 7 วัน เป็นคำสั่งที่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน ย้ำถึงเวลากฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษต้องถูกยกเลิกหรือทำให้สิ้นผลบังคับไปแล้ว
2018-02-07 14:03
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนออกจดหมายถึงประธานศาลฎีกาและเลขาธิการ สนง.ศาลยุติธรรม หวังทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของ ประกาศ คำสั่ง คสช. และเรียกเงินประกันตัวให้เหมาะสมกับประชาชนที่ถูก คสช.เล่นงาน  
2010-11-10 18:32
ระบบตุลาการเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในสังคมเสรี/ประชาธิปไตย โดยในด้านหนึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงแก่ชีวิตและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจาก การล่วงละเมิดตามอำเภอใจขององค์กรเจ้าหน้าที่รัฐ และในอีกด้านหนึ่งสถาบันตุลาการที่มีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง จะเป็นกลไกที่ทำให้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ลงได้ องค์กรตุลาการจึงมีความหมายสำหรับสังคมการเมืองทั้งในด้านที่ เป็นการปกป้องปัจเจกบุคคลด้วยการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในฝ่ายบริหาร ว่าจะดำเนินการไปภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีความเป็นธรรม
Subscribe to สถาบันตุลาการ