อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 30 นาที ที่ผ่านมา

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

2016-12-23 20:39
เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 เดินหน้า 4 วาระใหญ่ น้ำดื่มปลอดภัย สุขภาพเด็กปฐมวัย สานพลังปราบยุงลาย และที่อยู่อาศัย เตรียมส่งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อในเชิงนโยบาย พร้อมใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
2016-12-21 20:36
เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ประธานยกเป็นรูปธรรมความสำเร็จของแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เหตุเป็นพื้นที่กลางให้ทุกฝ่ายเข้ามาปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ร่วมกันรับผิดชอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2016-05-27 00:37
26 พ.ค.2559 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก
2015-12-21 20:13
แพทย์แนะผู้ใช้สังคมออนไลน์ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนส่งต่อ โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพ นอกจากละเมิดสิทธิส่วนบุคคลยังผิด พ.ร.บ.สุขภาพ โทษปรับ/จำคุก
2015-06-11 01:26
การประชุมวิชชาการ : ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.
2014-12-24 23:08
24 ธ.ค.2557 นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 จัดระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค.2557 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง 2.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย 3.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4.การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน 5.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ 6.ทบทวนมติส
2014-02-28 19:26
ประชุมสมัชสุขภาพแห่งชาติปี 57 หนุนปฏิรูปประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง เน้นกระจายสู่ท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม ระบุไทยวิกฤติเพราะอำนาจกระจุกอยู่ส่วนกลาง  
2012-12-28 03:16
เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทยร้อง อสมท.หยุดโฆษณาชวนเชื่อโดยทันที ระบุมติของสมัชชาสุขภาพฯ ชี้ชัด แร่ใยหินเป็นอันตราย ให้เลิกนำเข้า-ผลิต-จำหน่าย ขู่ไม่ทำตามเตรียมรณรงค์ให้คนเลิกฟังรายการ อสมท.เหตุไม่ได้นำคลื่นของรัฐมาทำประโยชน์สาธารณะ
2012-02-06 21:52
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 คณะทำงานฯ เร่งจัดทำร่างยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ.2555-2559 ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2555 หวังให้ทันการระบาดซ้ำของไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ปีนี้ ขณะที่ ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เผย ร่างยุทธศาสตร์ฯ อยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ ก่อนส่ง ครม.ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ โดยเน้นการจัดการกระบวนการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์ และสัตว์ป่าให้ปลอดโรค เพิ่มขึ้น ขณะที่ระบบเฝ้าระวังป้องกัน รักษา และควบคุมโรคในคน เตรียมพัฒนาจัดทำเป็น \เอกาสุขภาพ\" นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะเลขานุกา

Pages

Subscribe to สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ