ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง สำนักงานมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

ประกาศมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (มสช.)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

ด้วยมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (มสช.) ภายใต้โครงการสะพานโดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน จำนวน 1 งาน โดยมีราคากลางเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 พฤศจิกายน 2557

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

  1. ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพในการรับเหมาก่อสร้างตบแต่งภายใน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบแอร์  
  2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของงานราชการและได้แจ้งชื่อเวียนแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์ยื่นเสนอราคารายอื่น

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (มสช.) จะไม่คืนเอกสารประกวดราคาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีผู้เสนอราคารายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน สงวนสิทธิไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้น ทั้งไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

กำหนดประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และดูสถานที่ในการก่อสร้างปรับปรุง ใน วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. ณ สำนักงาน มสช. เลขที่ 409 ชั้น 1 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม   ถ.รัชดาภิเษก ซอย 14 ห้วยขวาง กทม. (ดูแผนที่แนบ)

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (มสช.) ระหว่างวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ถึง วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 690 2711, 089 697 6978  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 

(จีรนุช เปรมชัยพร)
ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ
              

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai