เปิดเสนอชื่อ กรรมการสรรหา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดใหม่ ถึง 5 ก.พ.

สำนักงาน คปก. เปิดให้องค์กรนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ขอขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดใหม่ ยื่นคำขอภายใน 5 กุมภาพันธ์ นี้

 

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีประกาศให้องค์กรเอกชนที่มีฐานะนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยองค์กรดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์หลักทางด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน  ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และต้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมาย หรือร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี  สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  

นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวว่า พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย บัญญัติให้คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 จึงต้องดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดใหม่ตามพ.ร.บ. ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวน 12 คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนคณาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษาของรัฐคัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการสอนสาขานิติศาสตร์ คัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน และผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร จำนวน 4 คน ซึ่งองค์กรดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจกรรม 4 ด้านได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานของบุคคลที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติและลูกจ้าง  ทางด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคระหว่างเพศ การยุติธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตย และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นต้น  ส่วนด้านคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและคุ้มครองรวมถึง ผู้ซื้อ ผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการ  และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้นดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือคุ้มครองในการจัดการ บำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ครอบคลุมรวมถึงสวัสดิการและสุขภาวะของกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์และกลุ่มคนชายขอบ มาร่วมคัดเลือกกันเองด้านละหนึ่งรวมเป็น4คน  โดยองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อจะต้องมีฐานะนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเท่านั้นและสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตนเองต่อสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ  องค์กรที่สนใจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lrct.go.th  ซึ่งคาดว่าการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้จะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระเบียบที่กำหนดไว้  นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ กล่าวในที่สุด

นางรัชดา  วรกุล /นางสาวณัฐชานาฏ ฐิติภัค ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชั้น 15 เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-502-6000 ต่อ 8225  www.lrct.go.th

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai