กสม. เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กสม. จำนวน 2 คน

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๒ คน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง  การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง  และมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐๗  วรรคหนึ่ง (๔)   และมาตรา ๒๐๙ วรรคหนึ่ง  (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ทั้งนี้ สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐ ตั้งแต่วันพุธที่๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.nhrc.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๖๐ - ๖๑ และ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๕๐ - ๕๒

 

สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โทร.  ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai