อบรมความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาร์สำหรับสื่อมวลชน

นายอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวฯ โดยการสนับสนุนจากเครือเอสซีจี จะจัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาเมียนมาร์สำหรับสื่อมวลชนขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559  โดยมีเวลาเรียนรวม 30 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 10 สัปดาห์ หลักสูตรจะเน้นทักษะการอ่านและการสนทนา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่จบหลักสูตรและผ่านการสอบวัดผลที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน จะได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานข่าวในองค์กรสื่อมวลชนในประเทศเมียนมาร์เป็นระยะเวลา 7 วัน  โดยสมาคมฯจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงให้

สำหรับสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 2  ปี และมีอายุไม่เกิน 50 ปี และต้องไม่เคยผ่านการอบรมภาษาเมียนมาร์ในสถาบันใดๆ มาก่อน  สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2559 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.tja.or.th   Email; tjareporter@gmail.com ไม่เสียค่าลงทะเบียน