สัมมนา EVAT Tech Forum หัวข้อ "FOMM: Pride Uplifting Design"

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จะมีการจัด งานสัมมนา EVAT Tech Forum หัวข้อ “FOMM: Pride Uplifting Design”

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร KX (Knowledge Exchange) ชั้น 10 เวลา 18:30-19:30 น.

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมในวันเเละเวลาดังกล่าว

ขอเชิญลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://goo.gl/forms/qkzolrPVj39mt0mY2

ทั้งนี้ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ส.ค. 2559 หรือเมื่อที่นั่งเต็ม