ทีดีอาร์ไอ จับมือ Frankfurt School เปิดอบรมฟรี การปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากฐานรากสู่ความท้าทายระดับโลก

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt School of Finance and Management-FS) ภายใต้การสนับสนุนด้านเงินทุนจากศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Research Centre-IDRC) ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดโครงการหลักสูตรอบรมการเงินสนับสนุนเพื่อการปรับตัวรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (AFFP)” สำหรับบุคลากรจากภาคนโยบาย ภาคเอกชน และการวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่จากประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา

MR.Jonas Fleer ผู้ประสานงานโครงการ AFFP ให้มุมมองระดับโลกว่า ตั้งแต่เริ่มมีการเจรจาตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) แนวคิดเรื่องการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยอันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ทวีความสำคัญและถูกนำมาหยิบยกเป็นประเด็นอยู่เสมอ ในระยะแรกอนุสัญญาฯและพิธีสารเกียวโตต่างมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการสะสมก๊าซเรือนกระจก แม้จะมีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่กำลังประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อประเทศที่อยู่ในสภาพอ่อนไหวเปราะบาง ตลอดจนความจำเป็นในการปรับตัวของประเทศเหล่านั้น แต่ทัศนะความเห็นส่วนใหญ่ยังคงเน้นความสำคัญเรื่องการลดปัญหาโลกร้อน

อย่างไรก็ตามภายหลังข้อตกลง COP 21 กรุงปารีสในเดือนธันวาคม 2558 ที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ได้บรรลุข้อตกลงที่จะลดอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคปฏิบัติอุตสาหกรรม นานาชาติเริ่มหันมาให้ความสนใจกับประเด็นการปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเงินสำหรับกิจกรรมการปรับตัว โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถของประเทศในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่ประสบวิกฤต และลดระดับความเปราะบางเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนานาชาติจึงตกลงที่จะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งด้านการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับตัวรับมือกับภูมิอากาศและบุคคลอื่นๆ  

ด้วยเหตุนี้  การเงินเพื่อรับมือกับภูมิอากาศจะช่วยให้สามารถรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ แม้ว่าการประมาณการต้นทุนการปรับตัวจะค่อนข้างยากมากก็ตาม   ธนาคารโลกประมาณการว่าประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้เงิน $70-100 พันล้านต่อปี จนถึงปี ค.ศ. 2050 เพื่อใช้ในการปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่ในปี  พ.ศ. 2554  มีเงินสำหรับการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศกำลังพัฒนาเพียง 4.4 พันล้านเหรียญเท่านั้น สิ่งสำคัญจึงควรเร่งดำเนินการลงทุนด้านนี้ให้มากขึ้น โดยให้มีการเร่งระดมทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มุ่งสู่มุมมองด้านการปรับตัวที่เน้นบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ และเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นจากอดีต  มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม ฝนแล้ง พายุหนัก สูงขึ้น ในอนาคตประเทศไทยจะมีพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสุด(และวันที่ร้อนจัด)เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำท่วมรุนแรงจะมาเร็วขึ้น 18 ปี ผลกระทบด้านต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค  ผลผลิตเกษตรลดลง เพราะน้ำแล้ง/น้ำท่วม น้ำท่วมเมืองใหญ่-อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจะหมดเสน่ห์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ โครงสร้างพื้นฐาน-สาธารณูปโภคเสียหาย

โครงการอบรมนี้เป็นการบูรณการความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆและนำบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาคนโยบาย ภาคเอกชน นักธุรกิจ และนักวิจัย  มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศต่างๆ   ผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศต่างๆจะเป็นการผสานพลังนำไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ การผลิตองค์ความรู้ และการพัฒนาโครงการใหม่ๆโดยมีมาตรการทางการเงินเป็นเครื่องจูงใจนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการรับมือกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะทำหน้าที่เป็นทูตที่นำความรู้ความเข้าใจอันดีจากการฝึกอบรมวิจัยไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศซึ่งถือเป็นการรับมือในระดับรากฐานของปัญหาความท้าทายระดับโลก

สิ่งที่ผู้ร่วมโครงการจะได้รับคือ  เป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์  เข้าอบรมฟรีในหลักสูตรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจแฟรงก์เฟิร์ต(FS)และได้รับรองประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Certified Expert in Climate Adaptation Finance – CECAF)  มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาการ เพื่อเชื่อมโยง แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมโครงการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกด้วยสัมมนาและหลักสูตรในหลายรูปแบบทั้งที่จัดขึ้นที่แฟรงก์เฟิร์ต และกรุงเทพฯ รวมทั้งสัมมนาออนไลน์   ที่สำคัญเป็นหลักสูตรพิเศษ  รับคำปรึกษา และเต็มอิ่มกับเนื้อหาเข้มข้นสอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชื่อดังระดับนานาชาติ   รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และที่สำคัญ เครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมจะสร้างเครือข่ายทูตและผู้นำด้านการปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

สำหรับประเทศไทยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 18 คน  โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย 6 คน ด้านธุรกิจ 6 คน และด้านวิจัย 6 คน  ปัจจุบันกำลังจะเปิดปฐมนิเทศรุ่นที่ 1 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประเทศเยอรมนี  สำหรับผู้สนใจรุ่นต่อไปสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ วิทยาลัยบริหารธุรกิจแฟรงก์เฟิร์ต  http://www.frankfurt-school.de/affp/en.html  

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai