เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์

วิทยากรโดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ อาจารย์กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 2605-2605/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้สนใจสำรองที่นั่ง โทร.090-2462369, 086-3583880 สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งติดต่อคุณวารุณี กิตติสุทธิ์ โทร.089-6842052