อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 22 นาที ที่ผ่านมา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าปาประชาธิปไตย มูลนิธิ ๑๔ ตุลา

กำหนดการ เวลา ๑๐.๐๐ น. วันอาทิตย ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดโพธิ์เผือก

 

ดวยคณะสงฆวัดโพธิ์เผือกและคณะกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลา พรอมดวยญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนทั่วไปไดพรอมใจกันจัดผาปาประชาธิปไตย เพื่อรวบรวมทุนทรัพย เปนคาบริหารและบูรณะอาคารอนุสรณสถาน ๑๔ ตุลา ซึ่งเปนสถานที่รวบรวมขอมูล ภาพถาย สื่อสิ่งพิมพในเหตุการณ ๑๔ ตุลา พ.ศ.๒๕๑๖ ไวอยางครบถวน โดยใหบริการแกประชาชน เยาวชนและผูสนใจทั่วไปไดเยี่ยมชมนิทรรศการ เรียนรูประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเพื่อเปนบทเรียนใหคนไทยและทุกคนควรมุงแกปญหาอยางสันติ ทั้งยังเปนพื้นที่ใหองคกร หน่วยงานตางๆ ไดใชจัดกิจกรรมหลากหลายมาอยางตอเนื่อง พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปนวาระครบรอบ ๔๔ ปเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ในฐานะผูดูแลอาคารอนุสรณสถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ ใครเรียนเชิญผูมีจิตศรัทธา สาธุชนผูใจบุญทุกทาน รวมเปนเจาภาพผาปาประชาธิปไตยตามกำลังศรัทธาโดยพรอมเพรียงกัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ จงดลบันดาลใหทานและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญรุงเรืองในหนาที่การงาน พรอมดวย สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ เจริญดวยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ

กำหนดการ วันอาทิตย ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน รับศีล พระสงฆเจริญพระพุทธมนต

เวลา ๑๐.๔๕ น. ทอดผาปาสามัคคี

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ

เวลา ๑๑.๔๕ น. แขกรวมรับประทานอาหารพรอมกัน

หมายเหตุ กรณีที่ไมสะดวกมารวมงานได ทานสามารถโอนปจจัยเขาบัญชีชื่อ “มูลนิธิ ๑๔ ตุลา” ธนาคารทหารไทย สาขาสำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๐๑-๒-๗๗๑๘๒-๐

กรุณาสงสำเนาใบนำฝากมายังสำนักงานมูลนิธิ ๑๔ ตุลา โทรสาร ๐๒-๖๒๒-๑๐๑๖ เพื่อการรวบรวมบันทึก หรือจะบริจาครวมสนับสนุนโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิ ๑๔ ตุลา เลขที่ ๑๔/๑๖ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท ๐๒-๖๒๒-๑๐๑๔-๕ อีเมล oct14_f@hotmail.com , เว็บไซต www.14tula.com