กสม. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก และสัมมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการทำงานเชื่อมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” มีการอภิปราย เรื่อง “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”

สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 038 102369 ต่อ 106 / สายด่วน 1377