ขอเชิญร่วมนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี  ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www. nhrc.or.th หรือติดต่อที่โทรศัพท์  ๐ ๒๑๔๑  ๓๙๓๐ - ๑

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  โดยแบ่งรางวัลเป็น ๕ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๑๕ รางวัล ดังนี้

                        ๑) บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

                        ๒) เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) (จำนวน ๓ รางวัล)

                        ๓) สื่อมวลชน  (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

                        ๔) องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

                        ๕) องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

 

ทั้งนี้  บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ - ๑ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๔ – ๖ ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ ได้ที่  www.nhrc.or.th