กสม. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

กสม. ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ และสัมมนาวิชาการในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” มีการอภิปราย เรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” และ “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”

สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ ตั้งอยู่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐๗๗ ๙๑๓๓๗๘ / สายด่วน ๑๓๗๗