ผลแข่งโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

ผลการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา และผลคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน จังหวัดชลบุรี และจัดแข่งขันโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาอังกฤษและการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย จำนวน ๓ คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debate on Human Rights 2017)โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การแข่งขันโต้วาทีมาแล้วทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๙ คน    

นอกจากการแข่งขันโต้วาทีแล้ว ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนให้แก่นิสิต นักศึกษาด้วย โดยการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม และพิทักษ์สิทธิคนพิการที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ โดยมีการแบ่งกลุ่มให้นิสิต นักศึกษาได้สัมภาษณ์คนพิการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ทำให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตลอดจนมีการบรรยายภาคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน โดย นายสันติ ลาตีฟี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนารถ ฟักทองพรรณ ผู้ก่อตั้งกลุ่มโต้สาระวาที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ MR. JAMES R. HAFT อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยายเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนอาเซียน ตลอดจนดำเนินกระบวนการจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษฯ ภายใต้หัวข้อสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกปรากฏว่า นิสิต นักศึกษา ผ่านการแข่งขันทั้ง ๙ คน และได้ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debate on Human Rights 2017) ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑)  นางสาวพิชญา หลิวจันทร์พัฒนา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒) นางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ๓) นายวันชัย ชัยชูชนะภัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับรางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ๑) นางสาวอาทิตยา รัศมินทราทิพย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นตัวแทนสำรอง) และ ๒) นายอภิวิชญ์  เหมะจันทร จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง ๕ คนดังกล่าว ในวันที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth Debate on Human Rights 2017) เมื่อวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏว่า  นางสาวณิชกานต์  พงษ์เจริญ ตัวแทนเยาวชนไทย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Speakers ในการแข่งขันดังกล่าว โดยมีนักศึกษาอีก ๓ ประเทศ ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ๑ คน ประเทศฟิลิปปินส์ ๒ คน และประเทศสิงคโปร์ ๑ คน

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai