กสม. เชิญชวนยื่นเอกสารการรับจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 และมาตรา 61 บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศการรับจดแจ้ง และดำเนินการรับจดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง  การรับจดแจ้ง  และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. 2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอเชิญชวนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดแจ้ง  การรับจดแจ้ง  และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. 2561 ยื่นคำขอรับจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 11 (4) และสภาวิชาชีพ ตามมาตรา 11 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ทั้งนี้  องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ประสงค์ขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับจดแจ้ง สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่น ณ สำนักงาน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ได้ที่กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย  สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  สามารถดาวน์โหลดคำขอและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhrc.or.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-143-3924

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท