ชมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Lifestyle)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Lifestyle) เพื่อนำเสนอเรื่องราวหรือบริบทต่างๆ ของการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีจำนวนผลงานภาพถ่ายที่จัดแสดง 116 ภาพ จากสถาบันเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 20 สถาบัน 6 ประเทศ