โครงการ European Union Visitors Programme ประจำปีพ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัญชาติไทย ที่ทำงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานบริหารรัฐกิจ หรือ ทำงานด้านวารสาร ด้านกิจการสาธารณะ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมโครงการไปเยี่ยมชมการทำงานของกรรมธิการยุโรปและรัฐสภายุโรประยะเวลาระหว่าง 5-8 วัน โดยโครงการจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงให้ค่ะ

ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2561