อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 11 นาที ที่ผ่านมา

ประกาศรายชื่อทีมที่มีคุณสมบัติผ่านเข้าประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 ศมส.

ตามที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 และได้สิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีทีมที่มีคุณสมบัติผ่านเข้าประกวดทั้งสิ้น 38 ทีม โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่

https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/26

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขการประกวดทีมที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง 38 ทีมจะต้องเข้าร่วมอบรบทักษะวัฒนธรรม เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยทางโครงการฯ จะประกาศวันเวลาและสถานที่การอบรมให้ทราบภายใน วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561

ขอให้ทุกทีมตรวจสอบอีเมล์ของท่าน หากเอกสารไม่ครบขอให้ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 2561 หากเอกสารไม่ครบ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ