สัมมนาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ จัดกิจกรรม "สัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาประวัติศาสตร์" เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตลอดภาคการศึกษา 

 

 17 สิงหาคม 2561 : แรงงานเสรีในศตวรรษที่ 19: กรณีศึกษาลูกเรือชาวครู (Free Wage Labourers in the Nineteenth Century: The Case of Kru Mariners)
วิทยากรผู้นำเสนอ Jeff Gunn, York University, Canada
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

 31 สิงหาคม 2561 : รองเท้าในประวัติศาสตร์ไทย: จากสินค้าหรูหราในราชสำนักสู่ตลาดมวลชน 
วิทยากรผู้นำเสนอ Thomas Richard Bruce วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ดร. วาสิฎฐี ชัยขันธ์

 14 กันยายน 2561 : พระอินทร์ในคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่พบในงานศิลปกรรมไทย
วิทยากรผู้นำเสนอ ดร. ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ นักวิชาการอิสระ
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร

 28 กันยายน 2561 : การอ่านวรรณกรรมหลังอาณานิคมที่ชายขอบ: กรณีศึกษาประเทศไทย 
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร. สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร

 12 ตุลาคม 2561 : สเปนาภิวัตน์ในอุษาคเนย์: กรณีศึกษาความสัมพันธ์อยุธยา-มะนิลา ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร. เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

 2 พฤศจิกายน 2561 : การผลิตสร้างความรู้และประวัติศาสตร์ความคิดฝ่ายซ้ายอินโดนีเซียช่วง 1940s-1960s 
วิทยากรผู้นำเสนอ ธิติ แจ่มขจรเกียรติ นักศึกษาปริญญาเอก Department of Southeast Asian Studies, University of California, Berkeley
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

 16 พฤศจิกายน 2561 :  เสียดินแดนในแบบเรียนไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง พ.ศ. 2487
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร.วาสิฎฐี ชัยขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล

 30 พฤศจิกายน 2561 : อำนาจและเครือข่ายท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 (Power and Local Networks in Northeast Thailand after the 2006 Military Coup)
วิทยากรผู้นำเสนอ ผศ. ศุทธิกานต์ มีจั่น นักศึกษาปริญญาเอก University of Canterbury, New Zealand วิทยากรผู้ดำเนินรายการ อ.ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์