Skip to main content
sharethis

การประกวดรางวัลวรรณกรรม

"วรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2561" หัวข้อ "เพียงแค่เม็ดทราย"

1. ประเภทกลอนสุภาพ

 • ระดับนักเรียน ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
 • ระดับประชาชน บุคคลทั่วไป

2. ประเภทความเรียง

 • ระดับนักเรียน ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
 • ระดับประชาชน บุคคลทั่วไป

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อลงทะเบียน

เกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท
 1. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ
 2. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
 3. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 4. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
 5. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท (ประเภทละไม่เกิน 1 ชิ้นงาน)
 6. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ 2.54 เซนติเมตร อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ
 7. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร
 8. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ
 9. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 11. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน
 12. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท
  • ก.ประเภทกลอนสุภาพ - ความยาว 6-10 บท
  • ข.ประเภทความเรียง - ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4
ขั้นตอนการส่งผลงาน
 1. Download ใบสมัครได้ ที่นี่ หรือที่ http://www.eugenieawards.com
 2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ที่
  • 2.1 ทาง E-mail : info@eugenieawards.com เป็น File Microsoft Word หรือ PDF
  • 2.2 ทางจดหมาย หรือด้วยตนเอง โดยพิมพ์เป็นเอกสาร มาที่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ขั้นตอนการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”
 • 1 มิถุนายน 2561 เริ่มโครงการ / จัดกิจกรรมเสวนาวรรณกรรม /เริ่มรับผลงาน
 • 31 สิงหาคม 2561 ปิดรับผลงาน
 • 15 กันยายน 2561 คณะกรรมการคัดกรองผลงาน
 • 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 • 17 ตุลาคม 2561 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ทางเว็บไซต์
 • 27 ตุลาคม 2561 มอบรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รางวัล

รางวัลดีเด่น ประเภทละ 1 รางวัล โดยมีการประกวดใน 2 ระดับ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัล โดยมีการประกวดใน 2 ระดับ เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net