Skip to main content
sharethis

มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ (Dreamlopments Social Enterprise and Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในจด ทะเบียนประเทศไทย ที่ทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนชายขอบ

ย่างก้าวแรกเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในปี 2554 คุณหมอนิโคลาส์ ดูริเยร์ (Nicolas Durier) นายแพทย์ชาวฝรั่งเศสผู้มี ประสบการณ์หลายปีในด้านการพัฒนา ในขณะนั้นทำงานเป็นที่ปรึกษาการประเมินผลโครงการให้กับ หน่วยวิจัยมาลาเรียโซ โกล (Shoklo Malaria Research Unit - SMRU) ที่รักษาพยาบาลผู้ย้ายถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก

นิโคลาส์ได้เริ่มครุ่นคิดเกี่ยวกับ ไมโครอินชัวรันส์ (Micro Insurance) หรือประกันภัยรายย่อยสำหรับแรงงานต่างด้าว คนไร้ สัญชาติ และผู้ย้ายถิ่น (Migrant) น่าจะสามารถนำมาปรับใช้กับประชากรผู้ย้ายถิ่นตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ได

  • ปี 2557 นิโคลาส์สอบถามความคิดเห็นผู้คนในชุมชนผู้ย้ายถิ่น จังหวัดตาก และพบว่าการประกันสุขภาพที่จะต้องชำระเบี้ย แบบรายเดือนในอัตราที่ต่ำ และให้การเข้าถึงสถานพยาบาลหลายแห่ง ทั้งสองฝั่งของชายแดนเป็นความคิดที่ได้รับความสนใจ อย่างมาก
  • ปี 2558 นิโคลาส์ตัดสินใจลาออกจากงาน แล้วร่วมกับ ยุ้ยเตียง (Yuitiang) ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นทั้งพยาบาลและนักจิตวิทยา ให้ และนายแพทย์ฟรองซัวส์ นอสเทน (Francois Nosten) ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ร่วมกันก่อตั้ง Dreamlopments ขึ้น โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด แต่มีเป้าหมายจะเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อ ดำเนินงานตามที่เขาฝันเอาไว้
  • ปี 2559 Initiative (ในปัจจุบันมีชื่อว่า L’Initiative on AIDS, Tuberculosis and Malaria) และ UNICEF ให้การสนับสนุน Dreamlopments ในการศึกษาประเมินความเป็นไปได้ และเริ่มออกแบบโครงการ
  • เดือนสิงหาคม 2560 Dreamlopments ได้เปิดตัวโครงการ M-FUND (Migrant Fund) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงสาธารณสุข และ UNICEF
  • ปี 2562 Dreamlopments จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
  • ปี 2563 ได้รับการรับรองสถานะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

M-FUND

M-FUND เป็นกองทุนสุขภาพต้นทุนต่ำ ที่ไม่แสวงกำไร สำหรับผู้ย้ายถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ถูก พัฒนาขึ้นเพื่อให้กลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะขยาย บริการนี้ไปยังผู้ย้ายถิ่นและชุมชนที่ด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างแบบแผนการป้องกันโรค การเข้าถึงด้าน สุขภาพและการพัฒนาในระดับภูมิภาค

สมาชิก M-FUND จะสมทบเงินแบบรายเดือน ๆ ละ 100 บาท (2.8 ดอลลาร์) ต่อคน (แผนพื้นฐาน) โดยแผนคุ้มครองสุขภาพ นี้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายโครงการเอ็มฟันด์ซึ่งตั้งอยู่ตาม เขตแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ และไทย-กัมพูชา

ในระยะเริ่มต้นในพื้นที่อำเภอแม่สอดประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นเครื่องยืนยันถึงความสนใจ ความต้องการในกองทุน สุขภาพนี้ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นและประชากรที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายแดน

ปี 2561 M-FUND ก็ขยายพื้นที่การให้บริการไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดตาก เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาร์ปี 2562 จังหวัด สระแก้ว ปี 2563 อำเภอสังขละบุรี และ ออำเภอทองผาภูมิ ใน จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 จังหวัดเชียงราย

และยังมีแผนการขยับขยายในอนาคตที่จะทำให้M-FUND เข้าถึงประชากรทั้งในและนอกประเทศไทยได้มากขึ้น

C-FREE

คุณหมอนิโคลาส์เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ โรคไวรัสตับอักเสบซี(Hepatitis C) มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยที่ถูก ละเลยให้สามารถเข้าถึงยารักษาได้ โครงการการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี (C-FREE) จึงเกิดขึ้นในปี 2561

ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบซีมากที่สุด ในประเทศไทยมีผล การศึกษาพบว่าร้อยละ 80-90 ของผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซ

ปัจจุบันนี้โรคไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านการให้บริการในภาคส่วนของรัฐที่จะ ให้บริการรักษาในผู้ป่วยที่เลิกสารเสพติดแล้วเท่านั้น ทำให้การเข้าถึงการรักษาเป็นไปได้ยาก รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ยังใช้สาร เสพติดมักจะถูกปฏิเสธการรักษา

C-FREE ให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน โดยรักษา ด้วยยาสูตรผสมคือ โซฟอสบูเวียร์/เรวิดาสเวียร์ (Sofosbuvir/Ravidasvir) ที่มีประสิทธิภาพการรักษาสูง จากงานวิจัยพบว่า สามารถรักษาให้หายขาด 96-100%

C-FREE ตั้งอยู่ใน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ของเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ เช่น มูลนิธิโอโซน มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายผู้ สารเสพติดแห่งประเทศไทย (TDN) กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยพื้นที่การทำงานของโครงการ มีดังนี้ 1. สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ 2. ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 3. กรุงเทพนนท์ จังหวัดนนทบุรี 4. สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 5. จะนะ จังหวัดสงขลา 6. จังหวัดเชียงใหม่ 7. แม่ระมาด จังหวัดตาก 8. จังหวัดขอนแก่น 9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร / คลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นอกเหนือจากการให้บริการตรวจและรักษา ไวรัสตับอักเสบซี แล้ว ซีฟรียังให้บริการตรวจ ไวรัสตับอักเสบบี เอชไอวี โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรคแฝง โดยพยาบาลวิจัยผู้ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง หากพบว่ามีผลการตรวจสารภูมิต้านต่อเชื้อ เป็นบวก จะได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์วิจัยที่เป็นเครือข่ายของโครงการเพื่อเข้ารับการรักษา

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรักษา ไวรัสตับอักเสบซี แพทย์วิจัยจะเริ่มให้การรักษาด้วยยา โซฟอสบูเวียร์/เรวิดาสเวียร์ (Sofosbuvir/Ravidasvir) ที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เริ่มรักษาด้วยยาแล้วจะมีนัดทุก ๆ 3 เดือน เพื่อตรวจประเมินการติดเชื้อซ้ำ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อซ้ำก็จะได้รับการรักษาซ้ำอีกด้วยสูตร ยาเดิม

Our Dream & Our Developments

จากจุดเริ่มตันที่ นิโคลาส์นั่งทำงานตามลำพังในร้านกาแฟ ปัจจุบัน Dreamlopments เติบโตจนมีพนักงานกว่า 70 คนที่ ทำงานในทั้ง 2 โครงการในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย เมียนมาร์และกัมพูชา

ความฝันและความมุ่งมั่น เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราสามารถพัฒนาเครื่องมือที่จะเปิดกว้าง การเข้าถึงยารักษาและบริการทาง สุขภาพแก่ประชากรจากชุมชนชายขอบและครอบครัวของพวกเขา

ปัจจุบัน M-FUND • มีสมาชิกผู้ย้ายถิ่นทะเบียน กว่า 55,000 คน • การให้บริการครอบคลุมมากกว่า 61,000 เคสปรึกษาผู้ป่วยนอก และมากกว่า 10,000 เคสการรักษาผู้ป่วยใน • 188 สถานพยาบาลในเครือข่าย ให้บริการด้ารการดูแลสุขภาพแก่สมาชิกใน 6 จังหวัดในประเทศไทย 1 เมืองใน ประเทศเมียนมาร์1 เมืองในประเทศกัมพูชา

ปัจจุบัน C-FREE • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 2,872 คน • 1,132 คน ได้เข้ารับการรักษาไวรัสตับอักเสบซี • 92% ของคนไข้รักษาหายแล้ว

https://dreamlopments.com

https://m-fund.online

https://c-free.online

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net