Skip to main content
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
sharethis

สมาคมจดหมายเหตุไทย
28 กันยายน 2547

เรื่อง ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดตั้ง "หอเกียรติยศศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์"
เรียน ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สืบเนื่องจากการที่ท่านได้รับฉันทามติจากประชาคมธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้น กระผมขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อการศึกษาของชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันเป็นที่รักของเรา

อนึ่ง สืบเนื่องจากการอสัญกรรมของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อ 6 มกราคม 2545 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นความสูญเสียอันประเมินค่ามิได้ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยไทย ดังที่เป็นที่ทราบกันดีว่า ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาล เห็นได้จากการที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทางราชการอันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เช่น เป็นอาจารย์ทางกฎหมาย เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานศาลฎีกา เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และเป็นประธานองคมนตรี ตราบจนถึงอสัญกรรม

ศาสตราจารย์สัญญาฯ ได้ทิ้งสมบัติอันมีค่าไว้เบื้องหลังมากมายมหาศาล ปรากฏว่าที่บ้านของท่านแถบถนนสุขุมวิทนั้น มีห้องสมุดส่วนตัวที่เต็มไปด้วยหนังสือ เอกสาร แฟ้มงาน รูปภาพ เทปวีดิทัศน์ ฯลฯ จำนวน 5 ห้อง ประมาณว่ามีสิ่งของต่างๆ ถึง 1,890 รายการ สมบัติอันล้ำค่านี้ทายาทของท่าน คือ นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประสงค์จะมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ในการศึกษาสืบไป (เอกสารดังกล่าวได้รับการจัดหมวดหมู่บัญชีรายการตามหลักของจดหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว)

จากการปรึกษาหารือกันในกลุ่มผู้ที่สนใจทางด้านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ ได้ผลสรุปว่า เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการสร้าง "หอเกียรติยศศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์" เพื่อเชิดชูเกียรติท่านในทำนองเดียวกับสิ่งที่เรียกว่า HALL OF FAME ขึ้นโดยเฉพาะในลักษณะเดียวกันกับหอจดหมายเหตุพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และหอจดหมายเหตุฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยที่ "หอเกียรติยศ" ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์นี้จะขยายเชื่อมโยง "อดีต" กับ "ปัจจุบัน" และ "อนาคต" มีลักษณะพิเศษอเนกประสงค์ 3 ประการ คือ เป็น

1. พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงประวัติและผลงาน
2. หอจดหมายเหตุ ที่เก็บรักษาเอกสาร ชีวิตและงาน
3. ห้องสมุดกฎหมายสำหรับประชาชน ที่เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าทางด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไป

การดำเนินการจัดตั้ง "หอเกียรติยศ" นี้น่าจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ในเรื่องของห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างองค์ความรู้และปัญญาให้กับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง และยังสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 มีใจความว่า "รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ"

การจัดตั้ง "หอเกียรติยศ" นี้จะสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ก็ต้องอาศัยความสนับสนุนและผลักดันจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคสมัยของท่านศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ตลอดจนสถานที่ตั้ง ดังนั้นจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโครงการจัดตั้ง "หอเกียรติยศศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์" เป็นกรณี พิเศษด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

หมายเหตุ
(1) สำเนาส่งนายกรัฐมนตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย กัลยาณมิตรธรรมศาสตร์ สื่อมวลชน และประชาชนชาวไทย
(2) เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับ "โครงการจัดตั้งฯ" ตลอดจนประมาณการ "งบประมาณ" จะหาได้ที่โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จดหมายถึง บก.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net