Skip to main content
sharethis

กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับบันทึกจาก ผศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ที่ศธ 0520. 202/ ลงวันที่ 16 ก.ค. 2550 ขอเอกสารกระดาษคำตอบและคะแนนรายวิชาอารยธรรมไทย ตามคำขอของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น และกลายเป็นกรณีคุกคามสิทธิเสรีภาพล่าสุด ที่กำลังเป็นข่าวไปทั่วโลก "ประชาไท" ขออนุญาตเปิดข้อสอบอันเป็นต้นเหตุกรณีปัญหา


 


 


 


 


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อสอบประจำ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548
ข้อสอบวิชา 449- 104 THAI CIVILIZATION (สำหรับหลักสูตรปกติ )


จำนวน 1 หน้า
สอบวันพฤหัสที่    กันยายน 2548


เวลา 13.30 น.-16.30 น.


 


……………………………………………………………………………………….


คำสั่ง    ๑. ข้อสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ ให้ทำเพียง ๔ ข้อ โดยต้องทำข้อที่ ๑
                             (ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน)
                        ๒. ให้นำเอกสารใด ๆ เข้ามาดูเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้


……………………………………………………………………………………….
๑. ท่านคิดว่า รัฐชาติไทยควรกำหนดความเป็นไทยและเอกลักษณ์แห่งชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด และอย่างไร จงอภิปราย

๒. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรใช้แนวทางการพัฒนาแบบใด จึงจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในสังคม จงอภิปราย

๓. ท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมในสังคมไทยปัจจุบันควรเป็นเช่นไร อย่างไร จงอภิปราย

๔. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องเพศและกามารมณ์หรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๕. ท่านคิดว่าสังคมไทยจะแก้ปัญหาการก่อการร้ายได้อย่างไร จึงจะเกิดความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย จงอภิปราย๖. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย 

๗. ท่านคิดว่าการกระโดดตามรถไฟของกระแสโลกาภิวัตน์ให้ทันเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๘. ท่านคิดว่าสถาบันกษัตริย์มีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย จงอภิปราย

๙. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรทำอย่างไรจึงจักกำจัดวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมและศักดินานิยมให้หมดอิทธิพลลงไปได้ จงอภิปราย

๑๐. ท่านคิดว่าระบบทุนนิยมให้ประโยชน์หรือสร้างปัญหากับสังคมไทยอย่างไร และท่านมีข้อเสนออย่างไรในการจัดการปัญหาดังกล่าว จงอภิปราย
 


บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์- ผู้ออกข้อสอบ

0 0 0


 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อสอบประจำ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548
ข้อสอบวิชา 449- 104 THAI CIVILIZATION (สำหรับหลักสูตรเอเชียศึกษา)


จำนวน 1 หน้า
สอบวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2548


เวลา 13.30 น.-16.30 น.

……………………………………………………………………………………….
คำสั่ง    ๑. ข้อสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ ให้ทำเพียง ๔ ข้อ โดยต้องทำข้อที่ ๑


         (ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน)
                ๒. ให้นำเอกสารใด ๆ เข้ามาดูเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้


……………………………………………………………………………………….๑. ท่านคิดว่า รัฐชาติไทยควรกำหนดเอกลักษณ์แห่งชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด และอย่างไร จงอภิปราย

๒. ท่านคิดว่าสังคมไทยมีปัญหาความอยุติธรรมทางสังคมอย่างไรบ้าง และท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร  จงอภิปราย

๓. ท่านคิดว่าเราควรดำเนินการอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในบริเวณสามจังหวัดภาคใต้ได้อย่างเป็นธรรม จงอภิปราย

๔. ท่านคิดว่าสังคมไทยต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้างจากกระแสโลกาภิวัตน์ และท่านคิดว่าสังคมไทยควรใช้แนวทางเช่นไรในการจัดการปัญหาดังกล่าว  จงอภิปราย

๕. ท่านคิดว่าพัฒนาการทางศิลปะในสังคมไทยเผชิญปัญหาอะไรบ้าง และเพื่อให้การสร้างสรรค์ทางศิลปะมีความรุ่งเรือง ท่านคิดว่ารัฐควรมีบทบาทหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๖. ท่านคิดว่าสถาบันกษัตริย์ม

ีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย  จงอภิปราย

๗. ท่านคิดว่าแนวทางการบริหารประเทศและการดำเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันจะทำให้สังคมไทยดีขึ้นในความหมายการมีชีวิตที่ดี ที่ยุติธรรม และเสมอภาค หรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย 

๘. ท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการทางสังคมมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๙. ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาแบบใดเหมาะสมกับสังคมไทย และทำให้สังคมไทยไม่เป็นเหยื่อของกระแสโลกาภิวัตน์

๑๐. ท่านคิดว่าเราจะต่อสู้กับวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมและศักดินานิยมในสังคมไทยอย่างไร จงอภิปราย
 


บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์- ผู้ออกข้อสอบ

0 0 0


 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อสอบประจำ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549
ข้อสอบวิชา 449- 104 THAI CIVILIZATION


จำนวน 1 หน้า
สอบวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2549


เวลา 13.30 น.-16.30 น.


……………………………………………………………………………………….


คำสั่ง    ๑. ข้อสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ ให้ทำเพียง ๔ ข้อ โดยต้องทำข้อที่ ๑


         (ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน)
                 ๒. ให้นำเอกสารใด ๆ เข้ามาดูเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้

……………………………………………………………………………………….


 ๑. ท่านคิดว่า ความเป็นชาติไทยมีหรือไม่ คืออะไร และควรมีเอกลักษณ์แห่งชาติหรือไม่ 

๒. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมโลกาภิวัตน์หรือไม่ เพราะเหตุใด และอย่างไร จงอภิปราย

๓. ท่านมองบทบาทของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในการต่อต้านระบอบทักษิณเช่นไร การเคลื่อนไหวทางสังคมในแนวทางเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ และเป็นประโยชน์กับสังคมไทยอย่างไร จงอภิปราย

๔. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องเพศและกามารมณ์ต่อผู้หญิงและกลุ่มรักร่วมเพศหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย

๕. ท่านคิดว่าสังคมไทยจะแก้ปัญหาการก่อการร้ายในภาคใต้ได้อย่างไร จึงจะเกิดความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย จงอภิปราย

๖. ท่านคิดว่ากระแสคนเสื้อเหลืองสะท้อนปัญหาสังคมไทยเช่นไร และเป็นตัวปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย ๗. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรดำเนินไปในทิศทางเช่นไร จึงจักไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสโลกาภิวัตน์ จงอภิปราย

๘. ท่านคิดว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์แบบใดมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  จงอภิปราย

๙. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมและศักดินานิยมเป็นปัญหากับสังคมไทยหรือไม่ และควรจัดการอย่างไรในเรื่องนี้ จงอภิปราย

๑๐. ท่านคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่ควรเป็นเช่นไร เน้นหนักที่เรื่องใด เพราะเหตุใด จงอภิปราย
 


บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์- ผู้ออกข้อสอบ


 


 


 


 


…………………………………………….


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


กรณีอ.ศิลปากรกับคดีหมิ่นฯ : ระดมชื่อ ให้กำลังใจ-หยุดคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ


อ.ศิลปากร ไม่ส่งกระดาษคำตอบให้ตามที่ขอ เพราะสะเทือนสิทธิ นศ.


อาจารย์ ม.ศิลปากรออกข้อสอบวิชาอารยธรรมไทย ถูกแจ้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ


 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net