"กรรมการสิทธิ" ยืนยันประชาชนมีสิทธิในการชุมนุม แนะรัฐอย่าใช้ความรุนแรง "สลายม็อบ"

วานนี้ (19 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายเสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสุนีย์ ไชยรส และนายสุรสีห์ โกศลนาวิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกันแถลงการณ์ "การใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ" แสดงจุดยืนต่อสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการชุมนุมคัดค้านรัฐบาล ที่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่สถานการณ์ความรุนแรงบานปลาย


 


เนื้อหาแถลงการณ์ ยืนยันถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ขณะที่รัฐบาลแม้จะมาจากการเลือกตั้ง แต่กลับขาดความเคารพต่อเจตนารมณ์และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน จนนำไปสู่การละเมิดรัฐธรรมนูญโดยรัฐขณะที่รัฐสภาเองก็ประสบกับความล้มเหลวในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทำให้ภาคประชาชนต้องออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้อง สิทธิต่างๆ


 


ทั้งนี้ แถลงการณ์ของกรรมการสิทธิ์ ระบุเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมยึดมั่นในการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  และขอให้รัฐบาลปฏิบัติเจตนารมณ์และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  และพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด  และยับยั้งไม่ใช้กำลังใดๆ  ในการหยุดยั้งหรือสลายการชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหว อันเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  และสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล


 


ด้าน ศ.เสน่ห์ กล่าวว่าไม่ต้องการให้ประชาชน มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คือการทะเลาะกันของคน 2 ฝ่าย ซึ่งเท่าที่ฟังน้ำเสียงออกมาเป็นแบบนั้น ทั้งที่ไม่ควรจะเป็น ขอให้ดูที่สาเหตุว่าลึกๆ แล้วที่มาของปัญหาคืออะไร เป็นหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่จะได้เรียนรู้ และไม่ควรถอยห่าง หรือไม่เกี่ยวข้อง ส่วนการชุมนุมที่มีการปิดถนนจนทำให้คนบางส่วนได้รับผลกระทบ ตนไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ เพราะ เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องวินิจฉัยร่วมกัน


 


 


เรียบเรียงจาก: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


 


 


 


แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


เรื่อง การใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ


 


ตามที่มีการชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลจากประชาชนหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการชุมนุม คัดค้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จนมีสถานการณ์ความขัดแย้งและการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใย เพื่อมิให้สถานการณ์เกิด ความรุนแรงบานปลาย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีข้อเสนอแนะดังนี้


 


๑.ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันเป็นการใช้สิทธิของตนอย่างชอบธรรม เพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย


 


๒.รัฐบาลขาดความเคารพต่อเจตนารมณ์และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และไม่นำพาต่อเสียงทักท้วงและการคัดค้านของประชาชน โดยที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้นายสมัคร สุนทรเวช ในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า แม้รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้ง แต่การยึดแต่เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่นำพากฎกติกาของรัฐธรรมนูญ ไม่ฟังเสียงของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคมทำให้เกิดการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังจะเห็นได้จากการประกาศดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขง รวมทั้ง การประกาศสร้างเขื่อนและโครงการต่างๆ โดยมิได้มีการศึกษาอย่างถ่องแท้และไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง แท้จริงในการตัดสินใจ ตามนัยมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี ๒๕๕๐


 


นอกจากนั้นการดำเนินการในเรื่องการที่ UNESCO จะประกาศให้เขาพระวิหารเป็นมรดกโลก อาจจะทำให้เกิดผลกระทบในด้านสิทธิอธิปไตยของไทย แต่รัฐบาลไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ที่ถูกต้องและไม่ผ่านกระบวนการให้ความเห็นชอบของรัฐสภาตามเจตนารมณ์มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


 


๓. ความล้มเหลวของรัฐสภา ในการควบคุม ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทำให้ภาคประชาชนต้องออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้อง สิทธิต่างๆ อันกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ถูกต้องตรงกันของแต่ละฝ่าย


 


ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเรียกร้องดังต่อไปนี้


 


- ขอให้ผู้ชุมนุมยังคงยึดมั่นในการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ


 


- ขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามเจตนารมณ์ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และยับยั้งไม่ใช้กำลังใดๆ ในการ หยุดยั้งหรือสลายการชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหว อันเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามเจตนารมณ์ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล


 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑


 


 

ประชาชนไทย

และยับยั้งไม่ใช้กำลังใดๆ ในการ หยุดยั้งหรือสลายการชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหว อันเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามเจตนารมณ์ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสาก #####

ทำอย่างไรครับยับยั้งกำลังโดยไม่ใช้กำลัง ?

ถ้าหากพันธมิตรใช้กำลังเข้าผลักดัยฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ล๊ะครับ ? ไม่ปะทะจะให้เจ้าหน้าที่โดนฝ่ายเดียวหรือครับ ? ไม่ว่าประเทศไหนๆ ในเกาหลี ฝรั่งเศส อังกฤษ์ หรือแม้กระทั่งสหรัฐ หากผู้ชุมนุมฝ่าแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กำลังทั้งสิ้น กก. สิทธิ์ พูดได้ครับเพราะการคิดการพูดมันง่าย แต่การกระทำโดยเฉพาะในสถานการณ์มันมีตัวแปรแทรกซ้อนแยะมาก กก.สิทธิ์ลองไปอยู่ระหว่างทั้งสองข้างดูซิครับ แล้วจะรู้ว่าทำมันยากกว่าพูด....

กราบเท้าผู้มีพระคุณ

ตอนจักรภพแสดงความเห็นเรื่องระบบอุปถัมภ์พวกมึงหายหัวไปไหน
ทำไมไม่อ้างสิทธิในการแสดงความเห็นบ้าง

ไอ้กร๊วก

มาช้าแต่มาแล้ว

555 ตอนนปก.โดนทุบหน้าบ้านป๋าเปรม พวกเมิงไปมุดอยู่ไหน?

ไทน่า

คุณ #1 คุณเห็นพันธมิตรทลายแผงกันยังครับ หรือนั่นแค่ขี้ปากที่คุณพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น???

ศิลา

เหม็นขี้ฟันกรรมการสิทธิฯคณะนี้เต็มทน การรัฐประหารน่ะ มันทำลายสิทธิมนุษยชนโดยสิ้นเชิง พวกคุณไม่กล้าออกมาคัดค้านแม้แอะเดียว มิหนำซ้ำคุณจรัล กรรมการสิทธิคนหนึ่งออกมาคัดค้านเผด็จการทหาร พวกคุณที่เหลือนั่นแหละก็ลงมติไล่คุณจรัลออกจากตำแหน่งกรรมการ มันช่างอัปยศแท้ๆ
ตั้งแต่เป็นกันอยู่ 6-7 ปี ถามว่าได้พิทักษ์รักษาสิทธิมนุษยชนอันใดให้คนไทยบ้าง ? มันคุ้นกันไหมกับการมานั่งงาบภาษีประชาชนเดือนหนึงเป็นแสน ยางอายไม่มีใช่หม๊ะ?

นายสัจจะ

ผมไม่แน่ใจตั้งแต่เกิดปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ ๑๙ กย. ๔๙ แล้วหละครับว่า พวกท่านเป็นกรรมการสิทธิ ของเผด็จการอำมาตย็ หรือ ของประชาชน เพราะพวกท่านเงียบเป็นเป่าสาก จำได้ว่า อ.เสน่ห็ ออก TV ครั้งหนึง ก็พูดออม้ๆแอ้มๆไม่ติ ไม่วาเผด็จการและไม่ชว่ยเหลือประชาชนแม้แต่น้อย แม้ว่าสิทธิมนุษยชนของคนไทยถูกเผด็จการย่ำยีสักปานใดก็ตาม

และผมอยากจะเน้นบอกชาวไทยทุกคน รวมทั้งกรรมการสิทธิข้างต้น ให้เข้าใจอย่างแท้จริงเสียดว้ยนะครับว่า สิทธิชุมนุมทางการเมืองของประชาชนที่รัฐธรรมนูญปี ๕0คุ้มครองตามมาตรา ๖๓นั้น หมายถึงการชุมนุมโดยสุจริตและโดยสงบไม่ทำผิดกฎหมายของบ้านเมือง

แต่การก่อม็อบชุมนุมของแก๊งพันธมิตรเพื่อบีบบังคับล้มล้างรัฐบาล กีดขวางพื้นที่สาธารณะขวางถนนหนทาง ยุยง ยุแยกให้เกิดความปั่นปว่นขึ้นในบ้านเมือง ใช้ความเท็จ ใช้วาจาหยาบคาย ทั้งใส่ความหมิ่นประมาทและดูหมิ่นผู้อื่น อันเป็นความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรค ๒ มาตรา ๖๘ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก ดังนี้

กรณีหาไช่เป็นการช่มนุมโดยสงบที่จะได้รับความคม

ช่วยด้วยค่ะ

กรรมการสิทธิฯ คะ ช่วยไปดูแลสิทธิของผู้ต้องหาภาคใต้ด้วยค่ะ

ไม่ใช่ภาคใต้ไม่มีคนร้ายค่ะ มี มากด้วย เพียงแค่ช่วยไปดูแลไม่ให้จับแพะมาขัง ทรมาน แล้วยิ่งสร้างความเกลียด และกลัว และกลายเป็นแนวร่วมมากขึ้นค่ะ

หวังว่า ถ้ารัฐบาลที่มัวแต่ทำงานให้นาย ออกไป ปัญหาภาคใต้คงมีใครสนใจมากกว่านี้นะคะ ตอนนี้เรื่องภาคใต้เศร้ามากขึ้นเรื่อย ๆ เราไม่อยากให้มันเศร้ามากกว่านี้แล้วค่ะ

ddt

"การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ"

แต่ให้มีไม้เบสบอลและท่อนเหล็กได้

...
เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการสิทธิฯ เป็นคณะกรรมการหิดเถ๊อะฯ

อ่านแล้วคันยิกๆ เลย

คนพเนจร

วันนี้ไปร่วมชุมนุมที่โคราชมา
ก็ชุมนุมอย่างสงบสุข ไม่ปิดกั้นถนนเหมือนอย่างใครๆทำกัน

ฝ่ายพันธมาร มาประมาณ 20กว่าคน
ในขณะที่ ต้านต่อต้านพันธมาร มาร้อยกว่าคน

เจอคุณไทยสีคิ้ว คุณสุชาตินาคบางไทร และอีกหลายท่าน
เสียดายครับที่ ไม่อาจนำเสนอที่บอร์ดสังคมการเมืองของประชาไทได้อย่างแต่ก่อน
จะได้นำภาพ ดีๆมาให้ดูกัน