ICEM เผยสหภาพแรงงานไทยเผชิญความขัดแย้งกับบรรษัทข้ามชาติสองแห่งพร้อมกัน ลินเด้และแอร์ลิควิด

สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊สกำลังเผชิญปัญหาด้านสิทธิแรงงานกับบรรษัท ข้ามชาติสองแห่งที่อยู่ในประเทศไทยคือ บริษัทลินเด้ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมัน และบริษัทแอร์ลิควิดที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส  สหภาพแรงงานกำลังต่อสู้เพื่อให้บริษัททั้งสองแห่งรับคนงานซึ่งถูกเลิกจ้าง จากการเข้าร่วมการดำเนินงานของสหภาพแรงงาน ได้กลับเข้าทำงาน

สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส เป็นสมาชิกของของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ซึ่งในระดับสากล อยู่ในสังกัดของสหพันธ์แรงงานนานาชาติในกิจการเคมี พลังงาน เหมืองแร่และคนงานทั่วไป (ICEM) โดยสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊สกำลังต่อสู้เพื่อประกันสิทธิสหภาพแรงงาน ของคนงานในอุตสาหกรรม แก๊สอุตสาหกรรม (industrial gases) ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตและในอุตสาหกรรมอาหาร 

กรณีบริษัทลินเด้ สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊สกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาข้อตกลงสภาพการ จ้างฉบับใหม่ เนื่องจากข้อตกลงฯ ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันจะสิ้นสุดลงตามเงื่อนเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ในการเจรจาครั้งนี้ สหภาพแรงงานมีข้อเรียกร้องหลักๆ ก็คือ การเปิดเผยข้อมูล การบรรจุคนงานเหมาค่าแรงเป็นพนักงานประจำ และให้บริษัทรับนาย วสันต์ เรืองลอยขำ สมาชิกสหภาพแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง กลับเข้าทำงาน ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทลินเด้ (ประเทศไทย) ต้องการยกเลิกข้อตกลงสภาพการจ้างปัจจุบันในเรื่องของการให้สหภาพแรงงานเข้า ร่วมสังเกตการณ์และทบทวนในการพิจารณากรณีที่มีการลงโทษทางวินัยลูกจ้าง ซึ่งสหภาพแรงงานได้ทำข้อตกลงนี้กับบริษัทเมื่อปี 2551 

สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊สต้องการให้ผู้จัดการบริษัทใช้แนวปฏิบัติ ที่เรียกว่า Golden Rule ซึ่งเป็นหลักของความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท (CSR) ของบริษัทลินเด้ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาของบริษัทลินเด้ (ประเทศไทย) ต่อนายวสันต์ว่ามีความผิดโดยละเมิดกฎระเบียบการทำงาน โดยที่สหภาพแรงงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกับผู้จัดการ วสันต์ เรืองลอยขำ ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553

สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊สเรียกร้องวันลาหยุดของคนงานที่เป็นบิดา เพื่อการช่วยเหลือภรรยาในการดูแลบุตรแรกเกิด และการจ้างงานประจำให้กับคนงานเหมาค่าแรง และคนขับรถบรรทุกแก๊สที่ทำงานนานกว่า 3 ปี พรพิษณุ พื้นผา และ สุรชัย สิงห์ปัสสา

หลังจากที่บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊สได้รับข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงาน แล้ว ทางฝ่ายผู้จัดการของบริษัทก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องของตนเองไปที่สหภาพแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทลินเด้ในประเทศไทยต้องการยกเลิกข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสหภาพแรงงานอัน เป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตการทำงานของลูกจ้างทุกคน ยกตัวอย่างเช่น ข้อตกลงว่าด้วยการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการเข้าร่วมสังเกตการณ์และ ทบทวนในการพิจารณาการลงโทษทางวินัยกับลูกจ้าง พร้อมทั้งขอยกเลิกข้อตกลงในเรื่องของการจัดอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ของลูกจ้าง ซึ่งบริษัทได้ตกลงกับสหภาพแรงงานไว้ว่า จะจัดให้มีการอบรมดังกล่าวกับพนักงานทุกคนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

กรณีบริษัทแอร์ลิควิด สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้เลิกจ้างคนงานจำนวน 5 คนทันทีที่พวกเขาแจ้งกับบริษัทว่า พวกเขาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียสแก๊ส เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  โดยบริษัทกล่าวหาว่า คนงานร่วมกันปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก ต่อในกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทได้นัดหมายให้มีการประชุมกับสหภาพแรงงานพร้อมกับคนงานที่ถูกเลิกจ้าง 5 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี แต่ก่อนถึงเวลาที่จะมีการประชุม ผู้จัดการบริษัทได้ส่งโทรสารแจ้งว่า เขาจะไม่มาเข้าร่วมการประชุม และยืนยันการเลิกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานเหล่านั้น

สหพันธ์แรงงานสากล ICEM ได้คัดค้านการปฎิบัติดังกล่าวของบริษัทแอร์ลิควิด โดยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แมนเฟรด วาดา เลขาธิการ ICEM ได้ส่งจดหมายไปยังกรรมการผู้จัดการบริษัทแอร์ลิควิด ในประเทศไทย ประณามว่า บริษัทแอร์ลิควิดกำลังละเมิดแนวปฏิบัติของตนเองที่บริษัทได้ประกาศใช้ทั่ว โลก โดย ICEM ได้อ้างอิงถึง ความรับผิดชอบทางสังคมหรือ CSR ของบริษัทแอร์ลิควิดเอง ซึ่งได้ระบุไว้ว่า บริษัทแอร์ลิควิดให้ความสำคัญต่อการเจรจาต่อรองร่วมและการปรึกษาหารือกับ สหภาพแรงงาน ตลอดจนเคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนงาน

ICEM จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการติดตามการเจรจาต่อรองร่วมที่บริษัทลินเด้ พร้อมทั้งจะดำเนินการเพื่อให้บริษัทแอร์ลิควิดแก้ไขปัญหาการการกระทำที่ก่อ ให้เกิดผลเสียต่อสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ให้เกิดความถูกต้อง

หมายเหตุ ICEM หรือ สหพันธ์แรงงานนานาชาติในกิจการเคมี พลังงาน เหมืองแร่และคนงานทั่วไป เป็นสมาพันธ์แรงงานระดับโลกที่เป็นตัวแทนคนงานในอุตสาหกรรมเคมี พลังงาน เหมืองแร่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมซีเมนต์ แก้วและเซรามิก  ICEM มีสมาชิก 472 องค์กร สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมใน 132 ประเทศ และมีสมาชิกที่เป็นคนงานในอุตสาหกรรมเหล่านี้ประมาณ 20 ล้านคนทั่วโลก

แปลจาก “Thai Union at Odds with Linde in Talks; Dispute Air Liquide’s Sackings” จาก ICEM inBrief 
http://www.icem.org/en/78-ICEM-InBrief/4310-Thai-Union-at-Odds-with-Linde-in-Talks;-Dispute-Air-Liquide’s-Sackings

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์