ศาลอาญา เลื่อนพิจารณาคดี 7-15 พ.ย.

4 พ.ย.54 เว็บไซต์ศาลอาญา ออกประกาศเลื่อนนัดพิจารณาคดี ระหว่างวันที่ 7-15 พ.ย.54 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมถนนหลายสายทำให้เดินทางลำบาก ส่วนวันนัดพิจารณาใหม่จะแจ้งให้คู่ความทราบต่อไป นอกจากนี้ในเว็บไซต์ศาลอาญายังรวมประกาศการเลื่อนพิจารณาคดีของศาลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วย เช่น ศาลแพ่ง ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดี ระหว่างวันที่ 7-12 พ.ย.54 ศาลจังหวัดปทุมธานีเลื่อนการพิจารณาคดี ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย.54 ศาลจังหวัดตลิ่งชัดย้ายที่ทำการชั่วคราวไปยังศาลอาญาธนบุรี ตั้งแต่ 2 พ.ย.54 0000 ประกาศศาลอาญา เรื่อง เลื่อนการพิจารณาคดี ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้มีน้ำท่วมถนนหลายสายในระดับสูง คู่ความและประชาชนที่จะมาติดต่อราชการกับศาลอาญาจึงเดินทางด้วยความยากลำบากยิ่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและเป็นการจำเป็น ศาลอาญาจึงประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีระหว่างวันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2554 ออกไปก่อน ส่วนกำหนดวันนัดพิจารณาใหม่ จะแจ้งคู่ความทราบต่อไป ในส่วนของการรับฟ้องคดี การออกหมายจับ หมายค้น การฝากขัง การปล่อยชั่วคราว และการประสานงาน ศาลอาญาจัดเวรผู้พิพากษาและข้าราชการเพื่อบริการคู่ความและประชาชนให้มาติดต่อได้ในช่วงวันเวลาดังกล่าว นอกจากนี้คู่ความอาจดำเนินการได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 ได้อีกทางหนึ่ง ขอให้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการดำเนินการตามหมายเลข 02-541 2176, 02 5412284-91 ต่อ 1053, 2214 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2544 (นายทวี ประจวบลาภ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา