เกษตรสวนมะพร้าวประจวบฯ จี้เลิกนำเข้ามะพร้าวนอก แก้ปัญหาราคาตก

เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชี้ปัญหามะพร้าวราคาตก เหตุรัฐบาล “เปิดเสรีนำเข้า” -ไม่มีการตรวจสอบการนำเข้า รุกยื่นเรื่องค้านถึงหน้า ก.พาณิชย์ ก่อนไปต่อ ก.เกษตรฯ พร้อมเรียกร้องให้มีการกักโรคในการขนส่ง

 
 
วันนี้ (13 ก.ย.55) เวลา 9:00 น.ที่หน้ากระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 คันรถบัส เดินทางมายื่นเรื่องคัดค้านการนำเข้ามะพร้าว หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศและแก้ไขเยียวยา พร้อมเรียกร้องให้มีการกักโรคในการขนส่งมะพร้าว เนื่องจากปัญหาโรคระบาดของมะพร้าวที่เกิดจากมะพร้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ 
 
เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุในแถลงการณ์ว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว โดยเฉพาะใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอด ขณะนี้มะพร้าวมีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก บางแห่งไม่สามารถขายผลมะพร้าวได้ และบางแห่งรับซื้อผลมะพร้าวในจำนวนจำกัด และยังกดราคาผลผลิตทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ไม่สามารถแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในขณะนี้ได้ 
 
สาเหตุสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลเปิดเสรีให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคามะพร้าวในขณะนี้เหลือผลละไม่เกิน 3 บาท และอีกสาเหตุหนึ่งคือการนำเข้ามะพร้าวไม่มีการตรวจสอบผลจากต่างประเทศ ไม่มีการตรวจสอบจำนวนที่นำเข้าที่แน่นอน ทั้งไม่มีการตรวจสอบสารพิษที่ตกค้าง ไม่มีการกักกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่ติดมากับผลมะพร้าวที่นำเข้ามาในประเทศไทย ทำให้เกิดโรคระบาดของแมลงที่ทำลายต้นมะพร้าวในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์อย่างรุนแรง
 
ทั้งนี้ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีข้อเรียกร้องดังนี้ 1.ให้ยกเลิกการนำเข้าผลมะพร้าวจากต่างประเทศ ทุกประเทศ 2.ให้ยกเลิกการลงนามข้อตกลง การเปิดเสรีการนำเข้า มะพร้าวผล มะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวจากต่างประเทศ 3.ให้มีการกวดขันการลักลอบนำเข้ามะพร้าวผลจากต่างประเทศ และเอาผิด กับหน่วยงานที่รู้เห็นเป็นใจ ปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้า 
 
4.ควรจัดเก็บภาษีนำเข้ามะพร้าวผล มะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าว เพราะมะพร้าวในประเทศมีเพียงพอต่อการบริโภค และแปรรูป เพื่อการส่งออก ไม่ต้องพึ่งการนำเข้า 5.ให้มีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มเกษตรกร สามารถนำมะพร้าวมาแปรรูป และเป็นกลไกการจัดการไม่ให้มะพร้าวล้นตลาด
 
6.การแทรกแซง ราคามะพร้าวแห้งในกิโลกรัมละ 21 บาท ไม่มีการตรวจสอบ ตัวเกษตรกรที่แน่นอน ทำให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นปัญหา ขายผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 21 บาทไม่ได้ เป็นการแก้ไขไม่ถูกจุด ควรมีการสำรวจขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ทั้งระบบ เพราะข้อมูลเก่า เกษตรกรได้ขายที่ดินและเปลี่ยนอาชีพ เอาที่ดินไปทำอย่างอื่นหมดแล้ว เหลือแต่รายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้ และไม่ได้แจ้งเลิกทำให้มีการสวมสิทธิ์ เกิดการทุจริต อย่างเช่นในหลายพื้นที่
 
7.ให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายมะพร้าวขาว โดยการรวมกลุ่มแล้วขายกับโรงงานแปรรูปกะทิกล่อง หรือโรงงานอื่นๆ 8.ให้เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดอื่นๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรืออนุญาตให้มีการนำเข้าก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบกับอาชีพของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในประเทศไทยต่อไป 
 
“เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับใหม่ที่เน้นสนับสนุนให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่หนึ่งของโลก จำเป็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสำคัญต่อราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมะพร้าว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเอง และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติสุขได้” แถลงการณ์เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุ
 

 

 

เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

58 หมู่ 10 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (77190)

 

13 กันยายน 2555

เรื่อง      ขอให้ยกเลิกการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศและแก้ไขเยียวยา

เรียน      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว โดยเฉพาะใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอดขณะนี้มะพร้าวมีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก บางแห่งไม่สามารถขายผลมะพร้าวได้ และบางแห่งรับซื้อผลมะพร้าวในจำนวนจำกัด และยังกดราคาผลผลิตทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ไม่สามารถแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในขณะนี้ได้ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในครอบครัว และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อีกมากมาย

ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เกิดจากรัฐบาลเปิดเสรีให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคามะพร้าวในขณะนี้เหลือผลละไม่เกิน 3 บาทและอีกสาเหตุหนึ่งการนำเข้ามะพร้าวไม่มีการตรวจสอบผลจากต่างประเทศ ไม่มีการตรวจสอบจำนวนที่นำเข้าที่แน่นอน ทั้งไม่มีการตรวจสอบสารพิษที่ตกค้าง ไม่มีการกักกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่ติดมากับผลมะพร้าวที่นำเข้ามาในประเทศไทย ทำให้เกิดโรคระบาดของแมลงที่ทำลายต้นมะพร้าวในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างรุนแรง

เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอเรียกร้องดังนี้

1.ให้ยกเลิกการนำเข้าผลมะพร้าวจากต่างประเทศ ทุกประเทศ

2.ให้ยกเลิกการลงนามข้อตกลง การเปิดเสรีการนำเข้า มะพร้าวผล มะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวจากต่างประเทศ

3.ให้มีการกวดขันการลักลอบนำเข้ามะพร้าวผลจากต่างประเทศ และเอาผิด กับหน่วยงานที่รู้เห็นเป็นใจ ปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้า

4.ควรจัดเก็บภาษีนำเข้ามะพร้าวผล มะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าว เพราะมะพร้าวในประเทศมีเพียงพอต่อการบริโภค และแปรรูป เพื่อการส่งออก ไม่ต้องพึ่งการนำเข้า

5.ให้มีมาตรการ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในระยะยาว อย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มเกษตรกร สามารถนำมะพร้าวมาแปรรูป และเป็นกลไก การจัดการไม่ให้มะพร้าวล้นตลาด

6.การแทรกแซง ราคามะพร้าวแห้งในกิโลกรัมละ 21 บาท ไม่มีการตรวจสอบ ตัวเกษตรกรที่แน่นอน ทำให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นปัญหา ขายผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 21 บาทไม่ได้ เป็นการแก้ไขไม่ถูกจุด ควรมีการสำรวจขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ทั้งระบบ เพราะข้อมูลเก่า เกษตรกรได้ขายที่ดินและเปลี่ยนอาชีพ เอาที่ดินไปทำอย่างอื่นหมดแล้ว เหลือแต่รายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้ และไม่ได้แจ้งเลิกทำให้มีการสวมสิทธิ์ เกิดการทุจริต อย่างเช่นในหลายพื้นที่

7.ให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายมะพร้าวขาว โดยการรวมกลุ่มแล้วขายกับโรงงานแปรรูปกะทิกล่อง หรือโรงงานอื่นๆ

8.ให้เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดอื่นๆมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรืออนุญาตให้มีการนำเข้าก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบกับอาชีพของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับใหม่ที่เน้นสนับสนุนให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่หนึ่งของโลก จำเป็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสำคัญต่อราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมะพร้าว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเอง และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติสุขได้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 
 
 

 

 

 ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์